PRZYCZEPYMARTER//BLOG

Ubezpieczenia OC komunikacyjne i Fundusz Gwarancyjny dla pojazdów

Marcin Jankowski  •  10/Lipiec/2019 (16:16), aktualizacja 10/Sierpień/2019 (10:26)
Każdego roku na polskich drogach pojawiają się tysiące nowych samochodów osobowych, więc nikogo nie dziwi, że ilość wykupionych ubezpieczeń OC jest coraz większa, a według statystyk suma składek na ten rodzaj ubezpieczeń majątkowych jest największa spośród innych grup, które zostały przedstawione w pierwszej publikacji na stronie internetowej PrzyczepyMarter. Oprócz polis OC dodatkowo dostępne są również ubezpieczenia komunikacyjne nieobowiązkowe, dobrowolnie wybierane przez klientów, które są równocześnie oferowane dla właścicieli pojazdów mechanicznych. Ich zakres jest szerszy i różni się w zależności od oferty konkretnego zakładu ubezpieczeń funkcjonującego na terenie naszego kraju. Klienci mogą zdecydować się na zakup poszczególnych odmian ubezpieczeń komunikacyjnych oddzielne lub w pakiecie, co w warunkach rynkowych sprawia, że cena wszystkich ubezpieczeń wykupionych razem będzie niższa niż decydując się zakup pojedynczo. Jeśli mowa o dodatkach w polisach komunikacyjnych mam tu na myśli - ubezpieczenia autocasco, ubezpieczenia assistance, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) czy ubezpieczenia bagażu.
PrzyczepyMarter.pl Ubezpieczenia OC komunikacyjne i Fundusz Gwarancyjny dla pojazdów

Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC w komunikacji (dla pojazdów mechanicznych)


W tym artykule szczegółowo zostanie omówiony zakres i funkcjonowanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w komunikacji, czyli domyślne skierowanego dla właścicieli pojazdów mechanicznych takich jak samochody osobowe, przyczepy samochodowe, motocykle, ciężarówki itp. Tak jak wspominałem w poprzednich artykułach poświęconych zagadnieniom ubezpieczeń, ten rodzaj produktów należy do grupy obowiązkowych ubezpieczeń ze względu na duży interes społecznych i ochronę wielu osób. Z założenia obowiązkowe ubezpieczenia OC mają na celu ochronę osób, które zostały poszkodowane w różnego rodzaju wypadkach na drogach publicznych z nie swojej winy. Dzięki ubezpieczeniu OC sprawcy mogą one liczyć na wypłatę odpowiedniego odszkodowania z zakładu ubezpieczeń. Działa to również w drugą stronę, ponieważ dzięki wykupionemu OC, sprawca zdarzenia nie będzie musiał pokrywać wszelkich wyrządzonych innym szkód z własnej kieszeni. W zależności od kraju, obowiązkowe ubezpieczenia OC tzw. komunikacyjne wyglądają inaczej i przypisane są, bądź do konkretnego pojazdu lub do kierowcy, który kieruje dowolnym pojazdem mechanicznym. Jednak ich cel jest taki sam i chronią innych uczestników ruchu w podobny sposób.

W naszych realiach prawnych ubezpieczenie komunikacyjne OC przypisane jest do konkretnego pojazdu np.: samochodu osobowego i działa odpowiedzialnością na każdego kierowcę, który w momencie wypadku doprowadzi do szkody. W innych krajach np.: w Wielkiej Brytanii obowiązek ubezpieczenia komunikacyjnego spoczywa na kierowcy i to do niego jest ono przypisane, a nie do pojazdu. Dlatego jeśli danym samochodem osobowym kierują naprzemiennie różni kierowcy, każdy z nich z osobna musi mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. W niektórych przypadkach dostępne są ubezpieczenia mieszane. Jeśli chodzi o obowiązkowość tego rodzaju ubezpieczenia, to w Europie każdy kierowca lub właściciel pojazdu musi je posiadać. Wynika to w dużej mierze z licznych wypadków i różnych niebezpiecznych zdarzeń komunikacyjnych w ruchu drogowym.

Co wchodzi w zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC dla pojazdów mechanicznych? Jest to zakres odpowiedzialności cywilnej kierującego pojazdem np.: samochodem osobowym czy motocyklem - w przypadku, gdy wyrządzi on szkodę materialną lub nie materialną innemu uczestnikowi ruchu drogowego lub na mieniu innej osoby w momencie: poruszania się tym pojazdem, wsiadania do pojazdu mechanicznego i wysiadania z niego, przy załadunku i rozładunku z tego pojazdu oraz podczas postoju pojazdem mechanicznym, zatrzymywaniem go i garażowaniem. Najogólniej mówiąc odszkodowanie z ubezpieczenia OC będzie wypłacone wtedy, kiedy do zdarzenia doszło w ruchu drogowym dowolnym (i oczywiście ubezpieczonym) pojazdem mechanicznym.

Jest to rozwiązanie dogodne również dla samego kierującego samochodem osobowym czy ciężarowym, z którego powstała szkoda wymagające odpowiedzialności finansowej na rzecz poszkodowanego. Wtedy kierowca, który spowodował wypadek i ucierpiały w nim inne osoby, nie będzie musiał pokrywać ani kosztów leczenia, ani bezpośrednich kosztów szkód, a co ważniejsze wszystkie odszkodowania długoterminowe jak renty czy utracone dochody z tego tytuły będą pokrywane przez zakład ubezpieczeniowy. Ciężko tak na szybko określić jak duże może być odszkodowanie dla ofiary wypadku, ponieważ w żadnym dokumencie nie sprecyzowano tej kwoty. Przyjmuje się, że musi to być znaczny zastrzyk gotówki, który zrekompensuje wszelkie poniesione straty!

Uwaga! Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem o ubezpieczeniach zapisanym w odpowiednich ustawach, dopuszcza się taką sytuację, że po wypłaceniu odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy na rzecz osób poszkodowanych lub ich mienia, zakład ubezpieczeń może dochodzić zwrotu należności od sprawcy, które musiał wypłacić poszkodowanemu. Ma to miejsce w określonych przypadkach! To znaczy, kiedy udowodni się sprawcy zdarzenia, że dopuścił się do niego umyślnie i z premedytacją. Zakład ubezpieczeń będzie się domagał zwrotu kosztów z tytułu wypłaconego odszkodowania z ubezpieczenia OC od kierującego również w sytuacji kiedy był on po spożyciu alkoholu, narkotyków bądź innych substancji psychoaktywnych. Podobnie kiedy pojazd, którym kierował znalazł się w jego posiadaniu w wyniku popełnionego przestępstwa lub zbiegł z miejsca zdarzenia. Ponadto w tej samej sytuacji będą kierowcy, którzy nie posiadają odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, które uczestniczyły w zdarzeniu drogowym. Tutaj jest jeden wyjątek, ponieważ ta zasada nie dotyczy osób, które bez uprawnień ratowały życie innej osoby lub prowadziły pościg za osobą, która popełniła właśnie przestępstwo.

Co to jest suma gwarancyjna w komunikacyjnym ubezpieczeniu OC (odpowiedzialności cywilnej)?


Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC to minimalna kwota, do której odpowiada ubezpieczyciel w wyniku powstałych szkód na mieniu lub osobie. W praktyce będzie to jednocześnie górna stawka dla poszczególnych zdarzeń. Stawki te są narzucone przez odpowiednie rozporządzenia Unii Europejskiej i przyjęte przez poszczególne kraje europejskie. I tak w za szkody na osobach suma gwarancyjna wynosi 5 000 000 euro bez względu na ilość poszkodowanych osób, a za szkody na mieniu suma gwarancyjna wynosi 1 000 000 euro. Są to stawki przypadające na jedno zdarzenie! Czyli w przypadku wypadku i osób poszkodowanych ubezpieczyciel wypłaci im maksymalnie 5 000 000 euro i nie więcej. Istnieje możliwość zwiększenia sumy gwarancyjnej w momencie kupowania polisy komunikacyjnej OC, ale wtedy będziemy musieli liczyć się z dodatkowymi opłatami.

Istnieje odstępstwo od tych stawek w innych krajach Europy, ponieważ w Hiszpanii minimalna suma gwarancyjna odpowiedzialności ubezpieczyciela dla wszystkich osób na jedno zdarzenie wynosi 70 000 000 euro, a w Szwajcarii suma gwarancyjna została ustanowiona na poziomie 50 000 000 euro ale na jedną osobą! Istnieje pewna grupa państw europejskich gdzie wogóle nie określono górnego limitu kwotowego odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Kto w Polsce musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC? Jaki jest czas obowiązywania polisy OC na pojazd?!


Jak już wielokrotnie wspominałem w poszczególnych publikacjach dostępnych w portalu motoryzacyjnym PrzyczepyMarter, każdy właścieiel pojazdu mechanicznego dopuszczonego do ruchu drogowego, musi posiadać wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Do wykupienia OC zoobowiązani są wszyscy, którzy mają zarejestrowane pojazdy mechaniczne w Polsce, zarejestrowane pojazdy za granicą oraz takie, które nie są zarejestrowane ale jednocześnie dopuszczone do ruchu drogowego.

Jeśli chodzi o okres obowiązywania danego ubezpieczenia OC, to w standardowych przypadkach i popartych odpowiednimi przepisami ustawy, umowa na OC zawierana jest na okres pełnych 12 miesięcy i z automatu po tym czasie jest ona przedłużana na kolejne 12 miesięcy. Jeśli np.: chcemy zmienić naszego ubezpieczyciela, czyli podpisać umowę na polisę komunikacyjną OC w innym zakładzie, mamy obowiązek nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu, na jaki zostało zawarte ubezpieczenie, powiadomić dany zakład ubezpieczeń o jego wypowiedzeniu.

Kolejna ważna uwaga, dla osób kupujących ubezpieczenie OC. Odpowiedzialność każdego zakładu ubezpieczeniowego z tytułu wypłaty odszkodowania obowiązuje od momenty posdpisania umowy i opłaceniu całej polisy lub pierwszej raty! W przypadku gdy opłata rozbita jest na raty, to nie zapłacenie kolejnej raty w terminie, nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń do wypłacenia odszkodowania. Termin rozpoczęcia obowiązywania odpowiedzialności może być inny, ale tylko w przypadku, kiedy ubezpieczenie będzie obowiązywało krócej niż 12 miesięcy lub przed rejestracją pojazdu.

Wysokość składki podstawowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC dla właścicieli pojazdów


Każdy zakład ubezpieczeń, który posiada w swojej ofercie produkty z zakresu komunikacji czyli dla pojazdów mechanicznych, posiada własną politykę oceniania ryzyka dla każdego z osobna. Na wejściu bierze się stawkę podstawową i przy określeniu ustalanych indywidualnie parametrów, ostateczna cena ubezpieczenia OC dla każdego z osobna będzie wyższa lub niższa, w stosunku do innych. To znaczy punktem wyjściowym jest wartość samochodu osobowego, motocykla czy innego pojazdu mechanicznego, która jest zwiększana lub zmniejszana w związku z innymi parametrami jak ilość kierowców, wiek i doświadczenie kierowców, garażowanie, marka pojazdu i rok pojazdu, statystyczna ilość wypadków w danym regionie itp. Pod uwagę ustalania ryzyka wystąpienia szkody branych jest tak wiele czynników ponieważ faktycznie w różnych określonych przypadkach dochodzi częściej do negatywnych zdarzeń niż w innych. Tak w praktyce można powiedzieć, że jeśli ryzyko wystąpienia szkody jest większe tym stawka ubezpieczenia (cena polisy) będzie wyższa. Dodać trzeba, że każda firma ubezpieczeniowa posiada własne ustalone stawki i politykę ich wyceniania.

Takie podejście do ustalania stawki za ubezpieczenie komunikacyjne OC ma doprowadzić do tego, że prewencyjnie będzie karało te osoby, które popełniają więcej szkód, a gratyfikowało te, które poruszają się własnymi samochodami bezkolizyjnie. Taka ocena grupowa stosowana jest w większości rozwiązań dostępnych na rynku ubezpieczeniowym. To co teraz podałem jest dobrze z nane jako zniżka na cenę ubezpieczenia i zwyżka w przypadku spowodowania wypadku. Pewnie spora część kierowców się już o tym przekonała. Podobna sytuacja występuje w przypadku młodych i niedoświadczonych kierowców, którzy za ubezpieczenie OC muszą płacić więcej... Stosowanie zniżki dla bezszkodowych kierowców przez konkretne ubezpieczalnie to także forma marketingu stosowanego wobec kierowców-klientów. W związku z dużą liczbą konkurujących ze sobą na rynku towarzystw ubezpieczeniowych te chcą się w jakiś sposób wyróżnić a zarazem tak prowadzić swoją działalność aby była ona opłacalna. Dlatego pewną formą ulgi lub wręcz zachęceniem dla kierowców może być właśnie bezszkodowa jazda. Tylko wtedy ubezpieczalnie mogą sobie pozwolić na niższe opłaty bo nie tracą swoich pieniędzy. Naturalne będzie więc, że kierowcy którzy powodują dużą liczbę wypadków lub kolizji będą płacili więcej za obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Jak oblicza się składkę obowiązkowego ubezpieczenia OC dla klientów? Sama ścieżka ustalania składki ubezpieczenia OC - ceny za polisę - ustalana jest indywidualnia dla każdego z osobna. Po pierwsze każda firma ubezpieczeniowa przydziela konkretnego kierowcę do danego worka w zależności od tego czy jeździł bezszkodowo czy spowodował wypadek w poprzednim okresie rozliczeniowym. To do jakiej klasy zostanie przydzielona dana osoba ma potem wpływ na obliczenie stawki końcowej - pod uwagę brana jest podstawowa stawka za polisę komunikacyjną OC w zależności od tego do jakiej klasy został klient początkowo przydzielony i następnie albo się ją podnosi albo obniża.

Jak działa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i po co został powołany?


Podstawą funkcjonowania rynku ubezpieczeń w Polsce jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a w zasadzie ma on bardzo duże znaczenie w przypadku funkcjonowania obowiązkowych ubezpieczeń OC! Do podstawowych zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy zabezpieczenie polis komunikacyjnych OC oraz kontrola każdego pojazdu przed brakiem wykupionego ubezpieczalnia OC. Formalnie z godnie z odpowiednimi ustawami, UFG gwarantuje wypłatę odszkodowania tym osobom, które zostały poszkodowane na polskich drogach w wyniku wypadku lub kolizji spowodowanej przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów lub wtedy, kiedy sprawca danego zdarzenia jest nieznany! Drugim ważnym zadaniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest konrola właścicieli pojazdów przed tym, aby ubezpieczali oni własne samochody i ewentualnie to właśnie UFG zajmuje się karaniem takich osób.

Jakie są kary za nieubezpieczony pojazd od odpowiedzialności cywilnej (komunikacyjne ubezpieczenie OC)? Mając na uwadze spóźnialskich właścicieli pojazdów lub osób, które z premedytacją nieubezpieczają swoich samochodów przedstawiam kary jakie będą musieli ponieść w momencie wykrycia tego procederu. Jest to bardzo łatwe do wykrycia, ponieważ w momencie kiedy przyjdziemy po czasie ubezpieczyć dany pojazd to każdy ubezpieczyciel będzie zobowiązany naliczyć dodatkową karę!

Wysokość kary za brak ubezpieczenia OC obliczana jest na podstawie tego, jak długo dany pojazd pozostawał nieubezpieczony. Wysokość zależy także od rodzaju pojazdu. Najwięcej zapłacą właściciele ciężarówek, a najmniej właściciele motocykli czy przyczep samochodowych. Poniżej prezentuję dokładne stawki, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku:

Samochody osobowe:

brak 1 - 3 dni: wysokość kary 900 zł
brak 4 - 14 dni: wysokość kary 2250 zł
powyżej 14 dni: wysokość kary 4500 zł

Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy:

brak 1 - 3 dni: wysokość kary 1350 zł
brak 4 - 14 dni: wysokość kary 3380 zł
powyżej 14 dni: wysokość kary 6750 zł

Inne pojazdy (motocykle, przyczepy i itp.):

brak 1 - 3 dni: wysokość kary 150 zł
brak 4 - 14 dni: wysokość kary 380 zł
powyżej 14 dni: wysokość kary 750 zł

Jak widzisz kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC mogą być znaczne!

Ubezpieczenia AutoCasco dla laików! Zakres ochrony i odszkodowania przy ubezpieczeniach autocasco.


Kontynuując autorskie publikacje poświęcone tematowi ubezpieczeń w serwisie motoryzacyjnym PrzyczepyMarter, tym razem zostanie przedstawiona dla naszych czytelników kategoria polis dobrowolnych czyli dokładnie ubezpieczeń autocasco. Ubezpieczenia autocasco są drugimi najczęściej kupowanymi polisami komunikacyjnymi po ubezpieczeniach OC przez naszych krajowych kierowców i właścicieli samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych. Skąd taka popularność Autocasco wśród właścicieli samochodów czy motocykli? Ponieważ w tym przypadku odszkodowania są wypłacane na pokrycie określonej szkody, która nastąpiła w wyniku błędów samego kierowcy lub takich zdarzeń jak zniszczenie, uszkodzenie pojazdu czy jego kradzież. Ważnym dla właścicieli polis komunikacyjnych posiadających autocasco jest fakt, że obejmują one nie tylko sam pojazd jako taki ale także jego wyposażenie. Tak w skrócie można przedstawić ubezpieczenia autocasco, których szczegółowy opis znajdziecie w dalszej części artykułu.

Artykuł o ubezpieczeniach autocasco ogólnie przedstawia zakres ochrony dla wybranych pojazdów mechanicznych i może on się różnić od oferowanych polis na rynku w zależności od oferty konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego działającego w Polsce. Podczas zakupu ubezpieczenia musicie zwrócić uwagę na jego zakres, większość z nich ma standardową ochroną ale za dodatkową opłatą można je rozszeżyć o skutki działań przyrody czyli powodzie, wichury czy gradobicia. W zakres autocasco mogą wejść także wszelkiego rodzaju zniszczenia powstałe z winy samego kierowcy. Wykupując polisę autocasco możemy także zabezpieczyć się przed dodatkowymi kosztami, na które możemy być narażeni podczas podróży czyli holowanie pojazdu, parkowanie samochodu po kolizji czy wypadku, wynajęcie pojazdu zastępczego itp. Wszystko zależy od konkretnej oferty ubezpieczyciela. Ubezpieczenia AutoCasco, zgodnie z obowiązującym prawem, mogą także pokryć koszt dodatkowego badania technicznego pojazdu, który będzie wymagany po wypadku czy innym losowym zdarzeniem.

Zakres ochrony podstawowej dla ubezpieczenia AutoCasco obejmuje szkody, które powstały w wyniku zderzenia się pojazdu ubezpieczonego z innym pojazdem, zwierzętami, osobami czy innymi przedmiotami jak naprzykład płoty itp. Odszkodowanie zostanie nam wypłacone na remont czy naprawę naszego pojazdu jeśli odniesie on szkudzenia powstałe w wyniku huraganów, wichur, pożarów czy wybuchów czyli ogólnie mówiąc siły natury niezależne od nas miały wpływ na powstałe uszkodzenia w naszym samochodzie osobowym czy motocyklu. W podstawowym zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego AutoCasco możemy starać się o wypłatę nam odszkodowania w przypadku, gdy do pojazdu doszło do włamania. Dodatkowy zakres ochrony wymaga od nas zainstalowania dodatkowych zabezpieczeń w pojeździe ale dzięki temu będziemy mogli liczyć na odszkodowania w przypadku kradzieży samochody, przyczepy czy motocykla. Istnieje możliwość rozszeżania polis autocasco o specyficzne sytuacje w jakich jest on używany czyli w przypadku wykorzystywania go w wyścigach samochodowych, do nauki jazdy czy w przypadku gdy służy on jako pojazd do wynajmu w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Oczywiście im szerszy zakres ubezpieczenia i większe ryzyko wystąpienia szkód tym cena takiego ubezpieczenia autocasco będzie wyższa.

W przypadku obowiązkowych ubezpieczeń OC dla każdego właściciela pojazdu zakres ochrony jest ten sam i z góry narzucony przez ustawodawcą. Natomiast w przypadku ubezpieczeń autocasco zakres odszkodowania jest ustalany indywidualnie zgodnie z obustronną umową pomiędzy właścicielem pojazdu a ubezpieczalnią! Warto podkreślić ponownie, że dany zakres jest indywidualny w zależności od określonego ryzyka w danym zakładzie ubezpieczającym i sytuacji rynkowej. W odróżnieniu od obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ceny polis komunikacyjnych autocasco są wyższe i nie wszyscy decydują się na ich zakup.

Ostateczna cena ubezpieczenia AutoCasco obliczana jest podobnie jak w przypadku polis OC. Pod uwagę brane są indywidualne warunki otoczenia właściciela pojazdu, stan techniczny pojazdu, potencjalna popularność wśród złodziei oraz zasada podwyższania i obniżania składki za bezszkodową jazdę.
Blog prowadzony o motoryzacji, transporcie oraz sklep z przyczepami samochodywymi dla klientów z Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku, Pabianic i Łodzi online. W najbliższym czasie uruchomiony zostanie także sklep z częściami samochodowymi pod tą samą marką PrzyczepyMarter!
TAGI
#Ubezpieczenia ubezpieczenie oc kalkulator oc ubezpieczenie samochodu najtańsze oc ubezpieczenie tanie oc oc kalkulator oc samochodu najtańsze ubezpieczenie oc ubezpieczenie oc samochodu ubezpieczenie auta polisa oc oc ac oblicz oc kalkulator ubezpieczenia oc oc ubezpieczenie tanie ubezpieczenia oc kalkulator ubezpieczenia porównywarka oc oc online ubezpieczenie nnw oblicz składkę oc ubezpieczenie oc kalkulator firmy ubezpieczeniowe wyszukiwarka oc autocasco wyliczenie oc ubezpieczenie oc online ubezpieczenie oc ac kalkulator oc ac składka oc ubezpieczenie ac ubezpieczenie samochodu kalkulator oc najtaniej oc pojazdu koszt ubezpieczenia samochodu ubezpieczenia komunikacyjne oc i ac ile kosztuje ubezpieczenie ceny oc kalkulator ac gdzie najtaniej oc oc przez internet kalkulator ubezpieczenia samochodu ubezpieczenie samochodu oc przelicznik oc wylicz oc ubezpieczenia auta najtańsze ubezpieczenie samochodu wyszukiwarka ubezpieczeń ceny ubezpieczeń oc oc auta stawki oc obliczanie składki oc ubezpieczenia online ubezpieczenie assistance ubezpieczenie oc najtaniej towarzystwa ubezpieczeniowe porównanie oc ac oc kalkulator oc online ubezpieczenie oc i ubezpieczenie samochodu online wycena oc oblicz ubezpieczenie zniżki oc oc cena ile kosztuje oc oblicz ubezpieczenie oc ubezpieczenie pojazdu tanie oc samochodu najtańsze ubezpieczenie kalkulator oc i firmy ubezpieczeniowe oc oc samochodowe oc na samochód licznik oc ubezpieczenie oc przez wyliczanie oc przelicznik ubezpieczenia oc oblicz ubezpieczenie samochodu wyliczenie składki oc cennik oc polisa oc online ceny oc kalkulator ubezpieczenie oc sprawdzenie oc cennik najtańsze oc kalkulator najtańsze oc i tanie oc online oc ac kalkulator cena ubezpieczenia samochodu kalkulator ubezpieczenia auta symulacja oc gdzie ubezpieczyć samochód ubezpieczenie od odpowiedzialności oc oblicz ubezpieczenie samochodowe oc oferty oc ubezpieczyciele oc porównanie ubezpieczeń tanie ubezpieczenia obliczanie ubezpieczenia oc oc gdzie najtaniej ubezpieczenie auta kalkulator wylicz składkę oc ubezpieczenie ac oc ac ubezpieczenie oc komunikacyjne ile kosztuje oc obliczenie ubezpieczenia samochodu tanie ubezpieczenie samochodu wycena ubezpieczenia cena ubezpieczenia oc wyliczenie nnw ubezpieczenie koszt oc kalkulator składki oc składka oc kalkulator najtańsze oc samochodu oc tanio ubezpieczenia komunikacyjne oc oc na miesiąc oblicz ubezpieczenie auta wycena oc online polisa ubezpieczeniowa ubezpieczenie ac kalkulator tanie oc i autocasco kalkulator ubezpieczenie oc na ubezpieczenie samochodu przez stawki ubezpieczenia oc przelicznik ubezpieczenia oc kalkulator tanie oc kalkulator wyliczenie ubezpieczenia samochodu porównanie ubezpieczeń oc ac samochodu ubezpieczenie nw ubezpieczenie oc auta najtańsze ubezpieczenie oc symulacja ubezpieczenia samochodu oc firmy ubezpieczenie samochodu za opłaty oc ubezpieczenie oc firmy oc kalkulator online ubezpieczenie kalkulator ac i oc składka oc oblicz autokasko oblicz oc online tanie oc ac kalkulator ac oc wyliczenie ubezpieczenia wylicz ubezpieczenie ubezpieczenie indywidualne porownanie oc ubezpieczenie oc pojazdu obliczanie ubezpieczenia kalkulator ubezpieczeń samochodowych polisa ubezpieczenie samochodu cena kalkulator oc samochodu ubezpieczenie auta najtaniej oblicz ac kalkulator ubezpieczenia oc ceny ubezpieczeń samochodów ubezpieczenie auta oc wylicz ubezpieczenie oc ubezpieczenie na samochód oc dla młodych koszt ubezpieczenia oc wyszukiwarka ubezpieczeń oc ubezpieczenie samochodu koszt najtańsze ubezpieczenia samochodowe najtańsze oc ac najtańsza polisa oc towarzystwa ubezpieczeniowe oc ubezpieczenia direct ubezpieczenie oc cena oc najtaniej kalkulator oc składka kalkulator polisy oc tanie ubezpieczenie oc ubezpieczenie oc samochodu oc samochodu online oc samochodowe najtańsze ubezpieczenia samochodu oc gdzie najtaniej ubezpieczyć licznik ubezpieczenia wyszukiwarka oc pojazdu symulator oc najtańsze ac oblicz swoje oc ubezpieczenie pojazdu oc najtansze ubezpieczenie auta polisa ubezpieczeniowa oc cennik ubezpieczenia oc ubezpieczenie oc na oblicz oc samochodu oc samochodu kalkulator ubezpieczenie oc samochodu ubezpieczenie oc samochodu ubezpieczenia online oc oblicz składkę oc najtańsze oc przez direct ubezpieczenia najtańsze oc online oc ubezpieczenie samochodu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wyliczenie ubezpieczenia oc ubezpieczenie przez internet oc polisa wyliczenie oc samochodu ubezpieczenie oc ac oferty ubezpieczeń oc cennik ubezpieczenia samochodu oc a ac ubezpieczenie oc kalkulator ubezpieczenie oc samochodu symulacja ubezpieczenia oc wycena ubezpieczenia samochodu oblicz oc i oc za samochód gdzie oc obliczanie składek oc oc oferty kalkulator ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenie samochodu ac polisa oc kalkulator ubezpieczenia samochodowe kalkulator ubezpiecz samochód ubezpieczenie oc direct porównanie ubezpieczeń samochodowych ubezpieczenie auta przez oc dla firmy najlepsze ubezpieczenia oferty oc samochodu polisa ac ubezpieczenie firmy wyszukiwarka ubezpieczenia oc sprawdzenie ubezpieczenia oc oc wylicz oc direct oc na auto oc samochodu osobowego wyliczanie składki oc najlepsze oc ubezpieczenia komunikacyjne kalkulator polisa oc ac tanie ubezpieczenie auta ubezpieczenie samochodu najtaniej symulator ubezpieczenia samochodu ubezpieczenia majątkowe ubezpieczenie kredytu hipotecznego obliczanie oc auta oc na poczcie oc przelicznik ubezpieczenie oc gdzie oblicz oc ac tanie ac oc stawki koszt ac oc oblicz składkę ubezpieczenie auta online ubezpieczenie oc stawki zniżki na oc porównywanie oc samochodu ubezpieczenie auta cena oc opłaty najtańsze ubezpieczenie oc ubezpieczenie samochodu na oc ac najtaniej wysokość oc symulacja ubezpieczenia auta oc samochodu najtaniej ubezpieczenia samochodu najtaniej firmy ubezpieczeniowe samochodów najtańsze oc w ac oc kalkulator ubezpieczenie oc oblicz tanie oc przez ubezpieczenie oc tanio wycena ubezpieczenia oc składka oc na oc wycena gdzie najtańsze ubezpieczenie auto ubezpieczenia tania polisa oc ubezpieczenie oc cennik ubezpieczenie oc dla koszt ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowe w oc i ac ubezpieczenie samochodu kalkulator oc ubezpieczenie kalkulator ubezpieczenie samochodu w oc koszt oc wyszukiwarka przelicznik oc samochodu wysokość ubezpieczenia oc ubezpiecznie samochodu ceny oc i oblicz polise oc polisa oc samochodu ubezpieczenie oc dla oc symulacja ubezpieczenie ac samochodu opłaty oc kalkulator ubezpieczenie turystyczne ceny oc ac najtańsze ubezpieczenia oc ubezpieczenie na życie wyszukiwarka oc samochodu polisa oc przez ubezpieczenie oc i obliczenie ubezpieczenia ubezpieczenie podróżne ubezpieczenie oc komunikacyjne oc ubezpieczenia samochodowe składka ac samochód ubezpieczenie ubezpieczenie mieszkania symulacja ubezpieczenia autocasco cennik kalkulator ubezpieczeń samochodów ubezpieczenie od nieszczęśliwych ubezpieczenie samochodu oc ubezpieczenie zdrowotne ceny polis oc ubezpieczenie ac i oplaty oc za kalkulator ubezpieczenia ac oc nnw oc ac nw ubezpieczenie domu oblicz składkę oc przelicznik ubezpieczenia samochodu tanie ubezpieczenie oc zakres ubezpieczenia oc gdzie tanie oc oblicz oc auta licznik ubezpieczenia oc oc ac online warta oc prywatne ubezpieczenie zdrowotne kalkulator ac i towarzystwo ubezpieczeniowe ubezpieczenia auta oc oc na samochod firmy ubezpieczeniowe w ubezpieczenia dla firm wyliczenie skladki oc kalkulator ac online jak obliczyć ubezpieczenie wylicz ubezpieczenie auta ubezpieczenia samochodowe online ubezpieczenie oc i oc on line hdi oc ubezpieczenie oc pzu ubezpieczenie samochodu porównanie wylicz oc online mtu oc oplata oc oc i ac porównywarka ubezpieczeń oblicz autocasco ubezpieczenia komunikacyjne online ranking oc kalkulator ubezpieczenia oc pzu oc kalkulator ubezpieczenia samochodowego cennik oc samochodu ubezpieczenia on line ceny ubezpieczenia auta ubezpieczenie oc ac ubezpieczenie oc wyszukiwarka oc nw kalkulator oc ac ubezpieczenie oc ac symulator ubezpieczenia auta ubezpieczenie w polsce oc licznik ceny ubezpieczeń samochodu ubezpieczenie oc ac oblicz składkę ubezpieczenia cennik ubezpieczenia wyszukiwarka ubezpieczenia samochodu generali ubezpieczenia porównywarka ubezpieczeń oc wyszukiwarka oc ac ceny oc samochodu ubezpieczyciel auto oc wylicz skladke oc ubezpieczenie oc samochodu najtańsze ubezpieczenia komunikacyjne polisa życie oferty ubezpieczenia samochodu zniżki ubezpieczenia samochodu tanie ubezpieczenie oc zniżki na ubezpieczenie oc porównanie axa ubezpieczenia pierwsze ubezpieczenie samochodu najlepsze ubezpieczenie oc kalkulator oc pzu oc dla samochodu ubezpieczenie dla młodych oblicz składkę ac wyszukiwarka ubezpieczeń samochodowych wylicz ubezpieczenie samochodu cena ubezpieczenia oc wyszukiwarka polis oc obliczenie ubezpieczenia oc polisa dla dziecka ubezpieczenie skutera wyliczanie oc online ubezpieczenie oc wylicz wycena oc samochodu aviva ubezpieczenia benefia oc wyliczenie oc online ubezpieczenia oc ac obliczenia oc axa oc ubezpieczenie samochodu oc ile za ubezpieczenie oferta ubezpieczenia oc za samochód oblicz skladke ubezpieczenia ranking ubezpieczeń oc ubezpieczenia samochodów ceny ubezpieczenie sklepu umowa oc ubezpieczenie polisa oblicz ubezpieczenie na ubezpieczenie oc samochodu cena ac ubezpieczenie narciarskie ubezpieczenie nowego samochodu ubezpieczenie dziecka obliczanie ac hestia oc ubezp oc samochodu ubezpieczenie samochodu oc pzu ubezpieczenie oblicz składkę oc pzu ubezpieczenie samochodu cennik ubezpieczenie oc przelicznik oblicz ac i ubezpieczenie pzu polisa oc sprawdzenie najtańsze ac i nnw komunikacyjne pzu ubezpieczenie samochodu aviva oc ubezpieczenia ac online ubezpieczenie oc online pzu kalkulator oc kalkulator ubezpieczenia pojazdu pzu ubezpieczenie oc pakiet ubezpieczeniowy wylicz oc samochodu wycena ubezpieczenia samochodu ubezpieczenia rolne ubezpieczenie oc zniżki mtu ubezpieczenia kalkulator ubezpieczenia oc ubezpieczenie osobowe wyliczenie ac ubezpieczenie zdrowotne za tanie oc auta symulator ubezpieczenia oc ubezpieczenie przez internet najlepsze ubezpieczenie samochodu ubezpieczenie motocykla samochód oc najtańsze ubezpieczenie działalności gospodarczej oc ac ubezpieczenie ubezpieczenia oc auta licznik ubezpieczenia samochodu kalkulator ubezpieczenia oc najtańsze oc forum koszt ubezpieczenia auta oblicz składkę oc wyszukiwarka ubezpieczeń samochodu ubezpieczenie za granicą oblicz koszt ubezpieczenia pzu oc kalkulator pakiet oc ac tuw ubezpieczenia wyliczenie oc i wycena oc ac ubezpieczenie zdrowotne prywatne ubezpieczenie samochodu osobowego ubezpieczenie samochodu oc oc ubezpieczenie auta kalkulator oc koszt ubezpieczenia oc oc porównywarka ubezpieczenie cena ubezpieczenie oc na ubezpieczenie oc koszt ubezpieczenie mieszkania kalkulator indywidualne ubezpieczenie zdrowotne symulator ubezpieczenia składka ubezpieczenia samochodu wylicz ac oc ubezpieczenie sprawdzenie ubezpieczenie samochodu na najtańsze oc bez najtańsze ubezpieczenia oc stawki oc a stawki ubezpieczenia samochodu oblicz stawke oc porównywarka oc ac ubezpieczenie nowego samochodu broker ubezpieczeniowy allianz ubezpieczenia lista ubezpieczycieli oc agencje ubezpieczeniowe ubezpieczenie motoroweru kalkulator oc auta generali oc wylicz oc i czy jest ubezpieczenie oc pojazdu kalkulator ubezpieczenie ac oc warta ubezpieczenia ubezpieczalnie samochodowe w ubezpieczenie oc samochodu znajdz oc tanie ubezpieczenia komunikacyjne ubezpieczenie grupowe ubezpieczenie na narty wyliczenie ubezpieczenia auta tanie oc samochodu warta ubezpieczenia oc hestia ubezpieczenia ac auta porównaj oc kup oc online ubezpieczenie na wyjazd oc ubezpieczenia najtansze oc online kalkulator najtańsze oc na ubezpieczenie samochodu pzu oc dla pojazdu gdzie najtańsze ubezpieczenie kalkulator oc i samochody kalkulator c oblicz skladke hdi ubezpieczenia ubezpieczenie oc ubezpieczenie w podróży oplaty ubezpieczenia samochodu ubezpieczenie oc on koszt ubezpieczenia samochodu kalkulator oc samochód ac oc najtaniej oc ac nnw opłata oc przez kalkulacja składki ubezpieczeniowej oc czy ac tuz ubezpieczenia oc komunikacyjne kalkulator ubezpieczenie samochodu zniżki kalkulator oc samochodu ubezpieczenie oc porównaj oc auta najtaniej umowa ubezpieczenia oc oc ac kalkulator ubezpieczenie auta oc ubezpieczenie samochodu oc firmy ubezpieczeniowe oc ubezpieczenie samochodowe ac ubezpieczenie na auto uniqa ubezpieczenia bta ubezpieczenia kalkulator ac oc oc na samochód ubezpieczenia pocztowe dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne kalkulator ubezpieczenia oc kalkulator oc motocykl ubezpieczenie wypadkowe ubezpieczenia warta sprawdzić ubezpieczenie oc ubezpieczenie oc samochodu ubezpieczenie roweru polisa ubezpieczeniowa samochodu stawka oc kalkulator ubezpieczenie oc porównanie kalkulator online oc kupno samochodu oc najtansze ubezpieczenia auta ubezpieczenia kalkulator oc ubezpieczenie samochodu oc oc na miesiąc oc samochód osobowy polisy oc i kalkulator oc pojazdu najtańsze oc na ubezpieczenie samochodu kalkulacja ac najtaniej ubezpieczenie komunikacyjne kalkulator oblicz najtańsze ubezpieczenie oc w pzu cena oc bez ubezpieczenie oc nw ubezpieczenie oc motocykla ubezpieczenia transportowe multiagencja ubezpieczeniowa compensa ubezpieczenia opłaty za ubezpieczenie ubezpieczenie kredytu pzu ubezpieczenie grupowe oc składka kalkulator ubezpieczenie nieruchomości jak obliczyć oc ubezpieczenie auta na ubezpieczenia auta najtaniej ubezpieczenie axa ubezpieczenie ac i najkorzystniejsze ubezpieczenie samochodu ubezpieczyciel oc ubezpieczenie domu kalkulator cena ubezpieczenia auta pzu ac ac a oc polisa na samochód oc motocykl autocasco kalkulator online kalkulator ubezpieczenia komunikacyjnego najlepsze ubezpieczenie ac agent ubezpieczeniowy koszt oc i polisa oc ac kalkulator ubezpieczenia online oc auta kalkulator ubezpieczenie na życie direct ubezpieczenia oc oc online sprawdzenie tanie ubezpieczenie oc ubezpieczenia pojazdów samochodowych ubezpieczenie emerytalne dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pzu oc ac koszt oc bez kalkulator oc mtu jak obliczyć składkę stawki ac kup oc ubezpieczenie samochodu tanio ac ubezpieczenie kalkulator oc warta ubezpieczenie samochodu gdzie oc tanie kalkulator ubezpieczenie samochodu on tanie ubezpieczenie oc ubezpieczenie kalkulator online porównanie ubezpieczeń samochodów wypowiedzenie umowy oc ubezpieczenie mienia wysokość składki oc oc na raty indywidualne ubezpieczenie na oblicz oc składka oc ac polisa ac kalkulator oc samochodu osobowego ubezpieczenia warszawa tanie ubezpieczenia samochodowe porównywarka ubezpieczeń samochodowych ubezpieczenia nw ubezpieczenia osobowe kalkulator opłat oc najtańsze ubezpieczenie ac kalkulator polis oc za auto ubezpieczenie oc na ubezpieczenie mieszkania online compensa oc agencja ubezpieczeniowa tanie ac kalkulator najtansze ubezpieczenie auta ubezpieczenie generali ubezpieczenia samochodowe oc kalkulator ubezpieczenia samochodu bre ubezpieczenia kupno samochodu ubezpieczenie polisy samochodowe ubezpieczenia wrocław tanie oc ubezpieczenie za samochód ubezpieczenie rodzinne oc przewoźnika najtansza ubezpieczalnia samochodowa ubezpieczenie samochodu najtańsze najtańsze oc na najtańsze ubezpieczenie oc ubezpieczenie na samochód kalkulator ubezpieczenia ac składka ac kalkulator warta kalkulator oc ubezpieczenie domu w ubezpieczenie oc warta kalkulator ubezpieczenia samochodu kalkulator ubezpieczeń komunikacyjnych europa ubezpieczenia ubezpieczenie od odpowiedzialności ubezpieczenie budynku ubezpieczenie kl concordia ubezpieczenia opłaty za samochód najtańsze ubezpieczenia samochodów ac i oc ubezpieczenie prywatne oc auto sprawdzenie oc online składka na ubezpieczenie porównanie polis oc ubezpieczenie od odpowiedzialności przelicznik oc oc samochodu cena porównanie ubezpieczeń oc kalkulator ubezpieczenia mieszkania ubezpieczenie szpitalne tanie ubezpieczenia ac oc i ac ubezpieczenie społeczne najlepsze ac ubezpieczenie na wypadek najtańsze oc dla ile za ubezpieczenie uniqa oc ubezpieczenie oc nnw ubezpieczenie zdrowotne studenta wypowiedzenie umowy ubezpieczenia wypowiedzenie oc ubezpieczenie oc sprawdzenie ubezpieczenia kraków ubezpieczenie oc hdi pierwsze ubezpieczenie oc porównanie ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenie motocykla kalkulator ubezpieczenie zdrowotne dziecka sprawdzenie ubezpieczenia oc benefia ubezpieczenia wypowiedzenie ubezpieczenia oc składka oc i ubezpieczenia hdi ubezpieczenie allianz oc na motocykl tanie oc forum polisy oc sprawdzanie pzu ubezpieczenia samochodu porównywarka oc i porównanie oc ac ubezpieczenie dobrowolne ubezpieczenie aviva oc pojemność silnika warunki ubezpieczenia oc pzu warszawa stawki ubezpieczenia kalkulator oc hdi ubezpieczyciele samochodów oc ubezpieczenie oc porównywarka ubezpieczenie auta w ranking ubezpieczeń samochodowych ubezpieczenia szczecin kalkulator ubezpieczenia domu ubezpieczenie samochodu warta kalkulator oc warta ubezpieczenie turystyczne online ubezpieczenia łódź ubezpieczenie na życie oc mtu ubezpieczenie mieszkania porównanie ubezpieczenia lublin pzu ubezpieczenia komunikacyjne ubezpieczenia uniqa rezygnacja z ubezpieczenia oc hdi oc i nw jakie ubezpieczenie na ubezpieczenia mtu porównanie ac porównanie oc i pzu sa ubezpieczenie oc skutera warta oc kalkulator oc ac porównanie przeglądarka ubezpieczeń samochodowych hdi ubezpieczenia oc ubezpieczenie oc poczta ubezpieczenie oc najtaniej ile kosztuje ubezpieczenie prywatne ubezpieczenie medyczne ubezpieczenie oc mtu ubezpieczenia katowice cuk ubezpieczenia poznań ubezpieczenie urodzenie dziecka firmy ubezpieczeniowe aut oc ac cena rezygnacja z oc ubezpieczenie samochodu dostawczego ubezpieczenie pracownicze przeglądarka ubezpieczeń oc ubezpieczenie samochodu w ubezpieczenie graniczne ubezpieczenie ac pzu tanie oc warszawa ubezpieczenia olsztyn najlepsze ubezpieczenie na inter ubezpieczenia rodzaje ubezpieczeń allianz oc agent oc ubezpieczenie od kradzieży ubezpieczenia rodzaje ubezpieczenie budowy oc hestia ubezpieczenie samochodu forum filary ubezpieczenia jak ubezpieczyć samochód ubezpieczenie na życie ubezpieczenie auta pzu ubezpieczenia radom najtańsze ubezpieczenie na interrisk ubezpieczenia co to jest zmiana ubezpieczyciela oc ubezpieczenie compensa gdzie jest najtańsze ubezpieczenia gdynia ubezpieczenia oc ac zniżki ac prywatne ubezpieczenie ubezpieczenie oc motocykla ubezpieczenia oc wrocław ubezpieczenie hestia kalkulator oc hestia ranking oc ac ubezpieczenie samochodu porównywarka warta oc ac gdzie najlepiej ubezpieczyć ubezpieczenie oc na ubezpieczenia grupowe pracowników ubezpieczenia kielce agencja ubezpieczeniowa warszawa stawki oc w ptu ubezpieczenia najtańsze ubezpieczenie mieszkania ubezpieczenie samochodu ciężarowego jak sprawdzić ubezpieczenie porównanie cen oc ubezpieczenie samochodu od warta ac agent pzu porównywarka oc auta ubezpieczenie oc tuw ubezpieczenie zagraniczne warta ubezpieczenia komunikacyjne porównywarka oc samochodu porównanie ubezpieczeń oc jakie ubezpieczenie samochodu ubezpieczenie oc motoroweru ubezpieczenie motoru najlepsze ubezpieczenie mieszkania porównanie ubezpieczeń samochodowych wypowiedzenie umowy ubezpieczenia obowiązkowe ubezpieczenie oc porównaj oc ac porównanie oc online ubezpieczenie oc co ubezpieczenia oc warszawa ubezpieczenie pracownika ubezpieczenia oc kraków ubezpieczenie podróży zagranicznej ubezpieczenie oc przyczepy poczta polska oc porównywarka polis oc ubezpieczenie oc kalkulator porównywarka oc online wypowiedzenie umowy ubezpieczenia oc motorower ubezpieczenia benefia ubezpieczenia w turystyce owu wyszukiwarka ubezpieczenia ubezpieczenia gospodarcze ubezpieczenia samochodowe pzu ubezpieczenie oc skuter ubezpieczenie od kradzieży ubezpieczenia komunikacyjne porównanie ubezpieczenie samochodu ranking ubezpieczenie rolnicze kalkulator online ubezpieczenia oc samochodu ubezpieczenie oc generali ubezpieczenie oc działalności kalkulator oc online ubezpieczenie oc mieszkania ubezpieczenia oc szczecin uniqa ubezpieczenie oc oc benefia jakie ubezpieczenie na ubezpieczenie samochodu hestia porównywarka ubezpieczeń oc samopomoc ubezpieczenie szyb samochodowych ubezpieczenia oc lublin ubezpieczenia komunikacyjne ranking samopomoc oc oc warszawa ubezpieczenie auta od wartość samochodu do porównaj ceny ubezpieczenia ubezpieczenia komunikacyjne warszawa jak wyliczyć ubezpieczenie oc compensa porównywarka ubezpieczeń oc
OPINIE
PrzyczepyMarter.pl @anonimowy @anonimowy

Odp: Ubezpieczenia OC komunikacyjne i Fundusz Gwarancyjny dla pojazdów

Teraz znajdziesz tanie ubezpieczenie OC i AC w telefonie to proste i szybkie w aplikacji Kupdirect z Google Play skanujesz tylko kod z dowodu rejestracyjnego, bez wpisywania danych i w 5 sek masz porównanie składek a w 40 sek polisę na mailu
Napisz Opinię: Ubezpieczenia OC komunikacyjne i Fundusz Gwarancyjny dla pojazdów
Opinię dodajesz jako anonimowy użytkownik! Możesz Założyć Konto oraz Zalogować się
Administratorem powierzonych danych osobowych jest Marter Marcin Jankowski z siedzibą w Łask, ul. Kasztanowa 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania wybranej poprzez akceptację regulaminu Usługi. W serwisie informacyjnym PrzyczepyMarter.pl wszystkie dane podajesz dobrowolnie. Ich nie podanie będzie wiązało się jednak z odmową wykonania Usługi. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce Prywatności.
POPULARNE
›  Black Friday 2019: Co to jest i kiedy wypada? Lista sklepów!
›  Stacja Benzynowa: Gdzie Kupić ViaToll dla Przyczep Samochodowych
›  Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?
›  Czy można ciągnąć przyczepę dwuosiową na kat. B prawa jazdy?
›  Jarmark Bożonarodzeniowy w Łodzi 2019: Koncert kolęd Golden Life
›  Przyczepa lekka na resorach z amortyzatorem czy osi skrętnej?
›  Ochrona danych kluczowa z punktu widzenia rozwoju kolejnych technologii
›  Urodziny Łodzi 2020: Program koncerty i rozrywka dla mieszkańców
›  Przyczepki samochodowe skrzyniowe lekkie Neptun N7-263 rt
›   Holowanie przyczepki samochodowej 2019: Prawo jazdy B, B96, B+E
›  Pasy transportowe rodzaje, gdzie kupić? Sprawdź teraz ofertę
›  Piknik Lotniczy w Łasku 2019: Dzień Otwarty i Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego
›  Program Święto Niepodległości Polski: Sieradz - Pabianice - Łódź 2019
›  Przyczepy do samochodów osobowych: gdzie kupić i jak konserwować?
›  Przyczepa platforma niskopodwoziowa pod ule quady mini samochody
›  Przyczepy podłodziowe Neptun do transportu łodzi i skuterów wodnych
›  Łask wiadomości lokalne i kryminalne online kronika wydarzenia
›  Pasy transportowe: Sposoby mocowania i zabezpieczenia ładunków w transporcie
›  Jarmark Łaski 2019 Program Dni Łasku i Kto Wystąpi na Scenie?
›  VI Krajowe Święto Truskawki Buczek 2020: kto wystąpi, program!
›  Czym odtworzyć plik filmowy DAV? Jak przerobić plik na AVI?
›  Pociąg do Kolumny 2020: wrześniowe koncerty i promocja biznesu
›  81. Rocznica wybuchu II wojny światowej we wrześniu 2020
›  Pomyśl o logistyce i sprawnym transporcie prowadząc e-handel
›  Ubezpieczenia OC/AutoCasco/NNW przez internet! Kto może skorzystać?
›  Już wkrótce nowotworom będzie można zapobiegać
›  W Toruniu trwają prace nad miniaturowym, optycznym zegarem atomowym
›  W dzienniczkach uczniów dominują negatywne uwagi
›  Wymiana rekomendacji pomaga rozwijać biznes i pozyskiwać nowe kontrakty
›  Czwarta rewolucja przemysłowa daje branży spożywczej szanse na rozwój
›  Prawie 60% Polaków nie wie, jak radzić sobie z długami
›  Globalny koncern tytoniowy otwiera w Warszawie kolejną inwestycję
›  Kobiety pracujące jako hostessy są narażone na liczne nadużycia
›  21 dużych inwestycji zmieni komunikację w Warszawie
›  Mikroroboty rewolucjonizują medycynę
›  Nowy rząd będzie się musiał zmagać ze spowolnieniem gospodarki i inwestycji
›  Powstanie platforma ułatwiająca sprzedaż firm oraz franczyz
›  Hamulec najazdowy AL-KO w nowych przyczepach samochodowych Neptun
›  Tunel średnicowy Łódź: Budowa i przebieg pod centrum miasta
›  Jak kupować w Black Friday 2019 by nie stracić oszczędności?
›  Firmy coraz częściej dbają o pozytywne doświadczenia kandydatów podczas rekrutacji
›  Browary Kompanii Piwowarskiej przestawiają się na zieloną energię elektryczną
›  Tema: Przyczepy Samochodowe ze Świdnika i Wasze Opinie o Modelach
›  Jak kupić tanio przyczepę kempingową? Podróżowanie przyczepą
›  Wojska Obrony Terytorialnej: jak się dostać, wymagania, wyposażenie...
›  Usługi chmurowe rewolucjonizują pracę grafików i filmowców
›  Jaka przyczepa na budowę? Prace budowlane dla początkujących
›  Polacy szykują rewolucję w telemedycynie
›  Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje biznes
›  Na cukrzycę choruje 3 mln Polaków
PRZYCZEPY
Popularne przyczepy samochodowe Neptun 21/Listopad/2019 (02:57) w serwisie PrzyczepyMarter.pl
Neptun Przyczepa Samochodowa N13-263 2 kps PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY NORDICA//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N13-263 2 kps [GN156]

  Cena brutto (z VAT) 6280.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rtr resor PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rtr resor [GN192]

  Cena brutto (z VAT) 3130.00 PLN
  2 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-210 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-210 rt [GN213]

  Cena brutto (z VAT) 2480.00 PLN
  2 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-305 multi PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PLATFORMY//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-305 multi [GN152]

  Cena brutto (z VAT) 3300.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 2 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 2 rt [GN149]

  Cena brutto (z VAT) 3550.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-202 ptr resor PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRATIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-202 ptr resor [GN166]

  Cena brutto (z VAT) 2500.00 PLN
  Brak na stanie
Neptun Przyczepa Podłodziowa N13-20 navy PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PODŁODZIOWE//SKLEP

Neptun Przyczepa Podłodziowa N13-20 navy [GN231]

  Cena brutto (z VAT) 5950.00 PLN
  Brak na stanie
Neptun Przyczepa Samochodowa PR160 PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRATIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa PR160 [GN116]

  Cena brutto (z VAT) 1900.00 PLN
  Brak na stanie
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-202 svw PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRATIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-202 svw [GN103]

  Cena brutto (z VAT) 1800.00 PLN
  Brak na stanie
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 ptw PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRATIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 ptw [GN104]

  Cena brutto (z VAT) 2450.00 PLN
  Brak na stanie
Przyczepy Auto Części Wydarzenia Biznes Prawo jazdy Sport Blog Black Friday 2019 Forum motoryzacyjne
English Deutsch Français Italiano Nederlands Český Svenska Română 中文 Türkçe
Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt
YouTube Facebook PrzyczepyMarter
© 2019 PrzyczepyMarter.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sklep PrzyczepyMarter.pl
95-082 Przygoń, Łąkowa 3, gmina Dobroń, Łódzkie
Telefon: +48 696 426 746 • E-mail: blog@przyczepymarter.pl

Sklep motoryzacyjny PrzyczepyMarter jest autoryzowanym dystrybutorem i dealerem przyczep samochodowych marki Neptun, Sorelpol produkowanych przez firmę Sorelpol Sp. z o.o. z głównym biurem w Warszawie. W punkcie handlowym w centralnej części województwa łódzkiego znajduje się cała gama lekkich i ciężkich przyczepek samochodowych jednoosiowych oraz dwuosiowych, o bardzo zróżnicowanej charakterystyce przystosowanej do codziennej pracy z ciężkimi i wielkogabarytowymi towarami. Blog i jednocześnie sklep PrzyczepyMarter.pl został opracowany na potrzeby klientów poszukujących dobrej i taniej przyczepki samochodowej. Serwis internetowy o przyczepkach, samochodach i przyczepach kempingowych zawiera szeroki zakres praktycznych informacji publikowanych w różnych wiadomościach online.
Black Friday 2019: Wyprzedaże i Promocje →
PrzyczepyMart
er
Konto @  Forum ⚒ Menu ☈