PRZYCZEPYMARTER//BLOG

Pasy transportowe: Sposoby mocowania i zabezpieczenia ładunków w transporcie

Marcin Jankowski  •  20/Luty/2019 (18:48), aktualizacja 16/Marzec/2019 (11:22)
Poznaj wszelkiego rodzaju produkty i rozwiązania przeznaczone do mocowania towarów na pojazdach samochodowych stworzonych do transportu dowolnych rzeczy na publicznych drogach zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa za pomocą pasów transportowych, belek blokujących czy innych systemów mocowania. Przechodząc do poszczególnych kategorii poznasz szczegółowe parametry produktów oraz techniki i sposoby zabezpieczenia ładunków podczas transportu na pojazdach w serwisie informacyjnym PrzyczepyMarter. Ten dział serwisu zawiera szczegółowe dane o różnych rodzajach pasów transportowych i akcesoriów dodatkowych. Ponadto zasady mocowania i przewozu ładunków na przyczepach samochodowych towarowych zostały opisane także na naszym blogu w poszczególnych artykułach dostępnych z poziomu strony głównej.
PrzyczepyMarter.pl Pasy transportowe: Sposoby mocowania i zabezpieczenia ładunków w transporcie

Pasy Transportowe: Transport i Zabezpieczanie Ładunków na Samochodach i Przyczepach


Jeśli prowadzisz własną firmę transportową lub często użytkujesz przyczepy samochodowe albo przewozisz towary samochodem dostawczym, na pewno jesteś zainteresowany dostępem do praktycznych informacji o sposobach mocowania ładunków na tych pojazdach z pomocą taśm, pasów transportowych, lin mocujących bądź innych gotowych rozwiązaniach ułatwiających pracę z ciężkimi przedmiotami. Wszystkie informacje podane w serwisie informacyjnym oparte są na przepisach prawa krajowego oraz normach Unii Europejskiej, które muszą być przestrzegane przez przewoźników. Wbrew pozorom odpowiednie zabezpieczenie ładunku podczas transportu jest unormowane w odpowiednich przepisach krajowych oraz europejskich, które mówią także w jaki sposób powinien być przewożony ładunek na pojeździe aby nie stwarzał zagrożenia w przestrzeni publicznej. Każdy kierowca pojazdu przeznaczonego do transportu powinien mieć na względzie, aby transportowany ładunek - na długich i krótkich trasach - był odpowiednio zabezpieczony pod kątem poślizgu, przewrócenia czy przemieszczania się po podłożu skrzyni ładunkowej. Celem mocowania przewożonego ładunku jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa kierowcy, ale także innych osób uczestniczących w procesie logistycznym - innych użytkowników dróg czy podczas załadunku i rozładunku. W przedstawionych publikacjach na stronie informacyjnej PrzyczepyMarter poznasz praktyczne zasady mocowania towarów oraz przedstawione zostaną produkty do wykorzystania przy mocowaniu ładunków na samochodach czy przyczepkach samochodowych spełniające odpowiednie normy na podstawie przepisów prawa.

Zasady mocowania ładunków powinny mieć na względzie osoby, które przewożą ładunki po Europie, w tym także po Polsce. W pierwszej kolejności tyczy się to specjalistycznych firm spedycyjnych, jednak nie będzie błędem, a wręcz jest to wskazane aby stosowały się do nich osoby prywatne transportujące towary na własne potrzeby lokalnie. Trzeba pamiętać o tym, że w krajach zachodnich Europy bardzo przestrzegane są zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Od 2018 roku obowiązują również w Polsce, oprócz przepisów krajowych o ruchu drogowych, przepisy z normy EN 12195-X. Warto także pamiętać o tym, że przepisy o transporcie i sposobach przewożenia ładunków mogą się różnić od siebie w poszczególnych krajach Europy.

W większości przypadków wystarczające jest przestrzeganie poniższych norm, które wskazują jakimi produktami i w jaki sposób mocować transportowany ładunek podczas przewożenia na drogach: ISO 1496; ISO 1161 – normy dotyczące kontenerów, EN 12195-1 – Obliczenia sił mocowania, EN 12195-2 – Pasy mocujące ładunki, EN 12195-3 – Odciągi łańcuchowe, EN 12195-4 – Liny stalowe mocujące, EN 12640 – Punkty mocowania, EN 12641-1 – Nadwozia wymienne i pojazdy do przewozu towarów – Opończe – Część 1: Wymagania minimalne, EN 12641-2 – Nadwozia wymienne i pojazdy do ich przewozu – Opończe – Część 2: Wymagania minimalne dotyczące opończy kurtynowych, EN 12642 – Zabezpieczanie ładunków na pojazdach drogowych. Budowa pudeł pojazdów do przewozu towarów. Wymagania minimalne, EN 283 – Nadwozia wymienne. Badania EN 284 – Nadwozia wymienne. Nadwozia wymienne klasy C. Wymiary i wymagania ogólne, ISO 27955 – Mocowanie ładunku w samochodach osobowych i pojazdach wielozadaniowych. Wymogi i badania, ISO 27956 – Mocowanie ładunku w samochodach dostawczych. Wymogi i badania.

Przygotowując towar do transportu, powinien być on odpowiednio oznaczony i zabezpieczony w taki sposób, aby jego przewóz był zgodny z przepisami oraz nie zagrażał innym. Jeśli chodzi o sam towar powinien mieć on określoną i wskazaną masę na opakowaniu lub w odpowiedniej dokumentacji. Dodatkowo należy określić także jego objętość. Jeśli jest potrzebna taka informacja, należy także wskazać czy towar można piętrować i w jakiej pozycji powinien być przewożony na skrzyni ładunkowej (wskazany kierunek ułożenia). Również jeśli zachodzi taka potrzeba, należy wskazać sposób mocowania towaru na pojeździe przeznaczonym do transportu drogowego (samochód dostawczy, samochód ciężarowy, naczepa, przyczepa).

Sam towar powinien posiadać cechy umożliwiające jego transport i nie powinien stwarzać zagrożenia dla innych. Chodzi tu głównie o rodzaj towaru czyli czy nadaje się do transportu i ewentualnie jego odpowiednie zapakowanie/zabezpieczenie na czas transportowania. W przypadku towarów niebezpiecznych spełnić trzeba wszelkie normy pod względem odpowiedniego zapakowania, oznaczenia oraz posiadania kompletu wymaganych dokumentów do transportu towarów niebezpiecznych. Jest to jednak inna kategoria i tyczy to się już wyspecjalizowanych firm spedycyjnych.

Przepisy krajowe poszczególnych państw Unii Europejskich obejmują także sposób mocowania towaru oraz takie rozmieszczenie całego ładunku, aby nacisk na poszczególne osie spełniał wszelkie normy. Naturalnym jest również to, że sam pojazd powinien mieć charakter umożliwiający przewożenie różnego rodzaju towarów i jego stan techniczny powinien spełniać wszelkie normy. Nic dodać, nic ująć - musi on być sprawny pod względem technicznym!

Do zabezpieczenia towarów podczas przewozu należy odpowiednio stosować pasy transportowe, maty antypoślizgowe, narożniki do pasów czy belki blokujące towar na pojeździe i inny osprzęt specjalistyczny do mocowania towarów! Ważne jest w transporcie, aby produkty przeznaczone do mocowania przewożonych towarów były w dobrym stanie technicznym i nie były widoczne oznaki zniszczenia. Np.: pasy transportowe są nieporozrywane, napinacze odpowiednio działają, nic nie jest pourywane itd...

Samo rozmieszczenie ładunku na samochodzie czy przyczepie będzie zależało od modelu pojazdu jaki będziemy wykorzystywać do transportu towarów. Jednak można przyjąć dla każdego środka transportu, że najcięższy towar umieszczamy zawsze po środku przestrzeni ładunkowej licząć od przedniej ściany. Lżejsze towary umieszczamy natomiast na samym początku przestrzeni ładunkowej licząc również od przedniej ściany. Bardzo rzadko natomiast ładujemy ciężkie towary na samym końcu przestrzeni ładunkowej. Jeśli już, to staramy się, aby ładunek na końcu naczepy bądź samochodu był najlżejszy lub nie było go wogóle. Niewłaściwe rozmieszczenie ładunku może negatywnie wpływać na właściwości jezdne samochodu ciężarowego czy naczepy oraz na możliwość bezpiecznego hamowania pojazdem czy zestawem pojazdów w nagłych sytuacjach.

Kontrola zabezpieczenia ładunku podczas transportu na terenie Unii Europejskiej


Podczas kontroli drogowej pojazd może zostać poddany kontroli pod względem zabezpieczenia jego ładunku zgodnie z załącznikiem III w celu zapewnienia, aby ładunek został zabezpieczony w taki sposób, aby nie zagrażał bezpieczeństwu jazdy ani nie stanowił zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, mienia oraz środowiska. Może zostać przeprowadzona kontrola w celu zweryfikowania, czy we wszystkich warunkach ruchu pojazdu, w tym podczas sytuacji nadzwyczajnych lub ruszania pod górę: ładunki mogą tylko nieznacznie zmienić swoje położenie względem siebie, względem ścian lub innych powierzchni pojazdu, oraz ładunek nie może się przemieścić poza przestrzeń ładunkową lub przesunąć poza powierzchnię załadunkową.

Bez uszczerbku dla wymogów mających zastosowanie do transportu pewnych kategorii towarów, takich jak objęte europejską umową dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), zabezpieczenie ładunku i kontrola zabezpieczenia ładunku mogą być przeprowadzane zgodnie z zasadami i – w stosownych przypadkach – określonymi normami.

Usterki zabezpieczenia ładunku klasyfikuje się do jednej z następujących grup usterek: Usterka drobna: drobna usterka ma miejsce, gdy ładunek został odpowiednio zabezpieczony, ale wskazane byłoby oznaczenie dotyczące zachowania bezpieczeństwa. Usterka poważna: poważna usterka ma miejsce, gdy ładunek nie został wystarczająco zabezpieczony i możliwe jest znaczące przesunięcie lub przewrócenie ładunku bądź jego części. Usterka niebezpieczna: niebezpieczna usterka ma miejsce, gdy dochodzi do bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyniku zagrożenia utratą ładunku lub jego części lub zagrożenia wynikającego bezpośrednio z ładunku bądź też bezpośredniego narażenia ludzi na niebezpieczeństwo. Przewóz, w którym stwierdzono usterki zaliczane do więcej niż jednej grupy, klasyfikuje się do grupy najpoważniejszych usterek. Przewóz, w którym stwierdzono kilka usterek, klasyfikuje się do wyższej kategorii, ponieważ łączny efekt tych usterek będzie prawdopodobnie większy.

Metody mocowania ładunku oraz sposoby zabezpieczenia określonych rodzajów ładunku


Ryglowanie Metodę ryglowania stosuje się w przypadku, gdy możliwe jest dopasowanie kształtu ładunku do pojazdu, w sposób uniemożliwiający względny ruch ładunku. Ryglowanie wymaga specjalnych urządzeń ryglujących znajdujących się na pojeździe i ładunku. W przypadku zastosowania metody ryglowania dopuszcza się wolne przestrzenie pomiędzy częściami ładunku a: 1) ścianą przednią względem kierunku jazdy w odległości do 5 cm; przerwy pomiędzy kolejnymi częściami ładunku nie mogą w sumie wynosić więcej niż 15 cm, a pojedyncze przerwy nie mogą wynosić więcej niż 5 cm; 2) ścianami bocznymi w odległości do 15 cm łącznie, wraz z pojedynczymi przerwami pomiędzy częściami ładunku; 3) tylną granicą przestrzeni ładunkowej w odległości do 15 cm.

Kontenery ISO i nadwozia wymienne wyposażone w zaczepy do łączników skrętnych przewozi się na podłodze przestrzeni ładunkowej wyposażonej w odpowiednie łączniki skrętne. Wykorzystuje się co najmniej 4 łączniki skrętne zapobiegające ruchom kontenera albo nadwozia wymiennego. Butle ze sprężonym gazem przewozi się w stalowych skrzyniach, których podłoże jest dopasowane do otworów w podłodze przestrzeni ładunkowej pojazdu przeznaczonego do przewozu skrzyń oraz ryglowane za pomocą specjalnych sworzni.

Metodę blokowania stosuje się do sztywnego zabezpieczenia ładunku. Ładunki są układane przy usztywnionej ścianie, listwie, słupie lub przy innych ładunkach. Luki można wypełnić kawałkami drewna lub podobnym materiałem, jeżeli nie ma możliwości bezpośredniego wsparcia ładunku o usztywnioną
część pojazdu. W przypadku gdy ładunek jest podatny na przechylanie się, tworzy się sztywne podpory na odpowiedniej wysokości. Ładunek unieruchamia się na wysokości powyżej środka ciężkości. W celu uniemożliwienia przechylenia się ładunku stosuje się poziomą lub pionową belkę blokującą. Blokowanie miejscowe progowe polega na utworzeniu progu, który zablokuje w płaszczyźnie wzdłużnej podstawę wyższej warstwy ładunku, poprzez odpowiednie rozmieszczenie ładunku lub umieszczenie pod ładunkiem materiałów podwyższających część ładunku, w szczególności palet. Blokowanie miejscowe płytowe polega na umieszczeniu płyty lub palety o odpowiedniej powierzchni między ładunkami tak, aby znajdowała się wyżej niż podstawa wyższej warstwy w celu stabilizacji ładunku. Kliny stosuje się w celu uniemożliwienia przemieszczania się obiektów cylindrycznych po podłodze przestrzeni ładunkowej. Do unieruchomienia ładunku podczas przewozu stosuje się kliny blokowe albo łożysko klinowe. Kliny blokowe powinny stykać się z obiektem cylindrycznym płaszczyzną pochyloną pod kątem i powinny być przymocowane do podłogi przestrzeni ładunkowej. Wysokość klinów powinna wynosić: – co najmniej jedną trzecią promienia tocznego, jeżeli nie stosuje się mocowania odciągiem przepasującym od góry, lub – maksymalnie 200 mm w przypadku, gdy toczenie po klinach w drugą stronę jest niemożliwe. Łożysko klinowe powinno być wyposażone w dwa długie kliny unieruchamiane za pomocą nastawnych poprzecznych elementów mocujących takich jak śruby. Mocowanie poprzeczne należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy cylindrem a podłogą przestrzeni ładunkowej był zachowany 20-milimetrowy odstęp. Do unieruchomienia ładunku podczas załadunku i rozładunku stosuje się kliny ostro zakończone, zwykle o kącie 15°.

Blokowanie całościowe polega na wypełnieniu pustych przestrzeni materiałami odpornymi na odkształcenie, w szczególności pustymi paletami wstawionymi pionowo lub poziomo, w razie potrzeby unieruchomionymi dodatkowymi listwami drewnianymi. Dopuszcza się niewielkie przestrzenie pomiędzy ładunkami, które nie wymagają wypełnienia. W przypadku zastosowania wyłącznie blokowania całościowego suma pustych przestrzeni w każdym kierunku poziomym nie powinna przekraczać 15 cm.

Mocowanie za pomocą odciągów prostych stosuje się w celu przeciwdziałania przemieszczania ładunku w kierunku wzdłużnym lub poprzecznym względem pojazdu przy zastosowaniu odciągów, takich jak pasy, łańcuchy lub liny mocujące. Metodę tę stosuje się w celu wytworzenia siły o przeciwnym kierunku względem sił bezwładności. W przypadku zastosowania mocowania za pomocą odciągów prostych dopuszcza się ruch ładunku w zakresie nośności mocowania odciągowego. W przypadku wyposażenia ładunku w zaczepy mocujące o wytrzymałości odpowiadającej wytrzymałości odciągu należy bezpośrednio połączyć zaczepy ładunku z punktami mocowania na pojeździe. W przypadku braku odpowiednich punktów mocowania można je utworzyć poprzez zastosowanie pętli.

Mocowanie ukośne: Każdy odciąg łączy punkt mocowania na ładunku z jednym punktem mocowania na pojeździe, w przybliżeniu po przekątnych podłogi przestrzeni ładunkowej. Co najmniej cztery odciągi nie mogą przebiegać równolegle do płaszczyzny pionowej w kierunku jazdy ani do płaszczyzny pionowej w kierunku poprzecznym. Kąty pomiędzy mocowaniem a płaszczyzną poziomą powinny być jak najmniejsze, z uwzględnieniem stabilności punktów mocowania. Jeżeli występuje stabilny punkt mocowania na ładunku, można go wykorzystać do zamocowania dwóch odciągów.

Mocowanie równoległe polega na zastosowaniu 8 odciągów jednakowej długości mocowanych równolegle parami po każdej stronie ładunku. Liczba punktów mocowania na pojeździe powinna odpowiadać liczbie punktów mocowania na ładunku.

Mocowanie z zastosowaniem półpętli stosuje się w celu uniemożliwienia ruchów poprzecznych elementów ładunku poprzez zastosowanie odciągów zaczynających się w punkcie mocowania z boku pojazdu, z prawej albo lewej strony. Odciąg przechodzi pod ładunkiem i z powrotem górą nad ładunkiem, do początkowego punktu mocowania lub innego, znajdującego się w pobliżu. W przypadku długiego ładunku stosuje się co najmniej dwa odciągi z przodu i dwa przy końcu
ładunku.

Mocowanie przez nałożenie czołowe (szpringowe) stosuje się w celu uniemożliwienia przesuwania się i odchylania ładunku w jednym kierunku. Pojedynczy odciąg przebiega od punktu mocowania po jednej stronie pojazdu, przechodzi wzdłuż przodu albo tyłu ładunku i zostaje przymocowany do punktu mocowania po drugiej stronie pojazdu.

Mocowanie przez nałożenie czołowe za pomocą pustych palet lub podobnych materiałów polega na zastosowaniu odciągu przymocowanego do punktu mocowania po jednej stronie pojazdu, przechodzącego wzdłuż ułożonej pionowo pustej palety lub innego podobnego materiału i przymocowanego do punktu mocowania po przeciwległej stronie pojazdu, naprzeciwko pierwszego punktu mocowania.

Mocowanie przez nałożenie czołowe za pomocą odciągu przechodzącego po przekątnej (mocowanie krzyżowe) polega na zastosowaniu odciągów krzyżujących się z przodu albo z tyłu ładunku. W przypadku ładunków podatnych na odkształcenie należy zastosować taką liczbę odciągów krzyżowych, która uniemożliwi wsunięcie się ładunku pomiędzy odciągi.

Mocowanie przez nałożenie czołowe za pomocą zawiesia polega na zamocowaniu ładunku przy użyciu nałożonego na górną przednią lub tylną krawędź ładunku zawiesia naciągniętego do tyłu albo przodu, z obu stron wzdłuż ładunku. W przypadku ładunków, które są podatne na odkształcenie, należy przeprowadzić badanie skuteczności zamocowania.

Mocowanie odciągiem przepasującym od góry stosuje się w celu zwiększenia sił tarcia pomiędzy podłożem ładunku a podłogą przestrzeni ładunkowej lub pomiędzy ładunkami, w przypadku piętrowego ułożenia ładunku. Kąt pomiędzy odciągiem w górnych częściach a podłogą przestrzeni ładunkowej powinien być jak największy. Ze względu na podatność tego mocowania na odkształcenia podczas przewozu, należy kontrolować stopień naciągu mocowania. Mocowanie odciągiem przepasującym od góry jest najskuteczniejsze przy dużym współczynniku tarcia.

Dodatkowe sposoby zabezpieczenia określonych rodzajów ładunków Stosowanie A-kształtnych stojaków przy przewozie ładunków A-kształtne stojaki wykorzystuje się do przewozu płaskich obiektów. A-kształtne stojaki należy obciążać i odciążać symetrycznie. A-kształtne stojaki mogą być skierowane w kierunku jazdy albo w kierunku poprzecznym. W przypadku zdejmowalnych A-kształtnych stojaków należy, o ile jest to możliwe, zastosować ryglowanie w celu uniemożliwienia przesuwania się i odchylania zdejmowalnego A-kształtnego stojaka obciążonego płaskimi obiektami. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie ryglowania, należy zastosować blokowanie miejscowe. Aby zapobiec odchylaniu ładunku, można zastosować mocowanie za pomocą odciągów prostych.

Mocowanie drewna okrągłego Ładunek powinien opierać się o ścianę przednią lub podobną barierę. Zaleca się stosowanie odciągów łańcuchowych lub taśmowych. Wszystkie odciągi powinny zostać napięte za pomocą urządzenia napinającego. Ładunek i odciągi należy sprawdzać przed wyjazdem na drogę publiczną, a następnie regularnie kontrolować podczas przewozu. Nie dopuszcza się przewozu drewna ułożonego poprzecznie (leżącego w poprzek pojazdu) opierającego się o ścianę przednią i tylny wspornik.

Ułożenie wzdłużne drewna Zewnętrzne kłody lub sztuki drewna powinny opierać się o co najmniej dwie kłonice o odpowiedniej wytrzymałości lub być zabezpieczone na górze łańcuchami zapobiegającymi ich rozpieraniu na boki przez ładunek. Każda sztuka drewna krótsza niż odległość pomiędzy dwiema kłonicami powinna być umieszczona w środku ładunku. Jeżeli sztuka drewna opiera się o dwie kłonice, jej końce powinny wystawać poza kłonice na nie mniej niż 300 mm. Oś żadnej zewnętrznej sztuki drewna nie może znajdować się wyżej niż kłonica. Górna środkowa sztuka drewna musi być wyższa niż sztuki skrajne. Pojazd powinien być wyposażony w ścianę przednią spełniającą wymagania określone w normie przenoszącej normę EN 12642, a ładunek nie powinien być od tej ściany wyższy. Jeżeli pojazd nie posiada przedniej ściany o odpowiedniej wytrzymałości lub nie jest wyposażony w automatyczne napinacze, konieczne jest zastosowanie: – dwóch odciągów w przypadku elementów drewna o długości do 3 m, – trzech odciągów w przypadku elementów drewna o długości do 5 m,
– czterech odciągów w przypadku elementów drewna o długości powyżej 5 m. W przypadku przewozu drewna ułożonego wzdłużnie zespołem pojazdów ze ścianą przednią w pojeździe ciągnącym każdą sekcję ładunku (stertę drewna) należy to drewno zamocować co najmniej: – jednym odciągiem przepasującym od góry, jeżeli ładunek stanowi drewno nieokorowane o długości nieprzekraczającej 3,3 m, – dwoma odciągami przepasującymi od góry, jeżeli ładunek jest dłuższy niż 3,3 m lub niezależnie od długości, jeżeli drewno jest okorowane. Odciągi przepasujące od góry powinny przechodzić poprzecznie pomiędzy przednią i tylną parą kłonic w danej sekcji w sposób możliwie symetryczny.

Ułożenie poprzeczne drewna w transporcie Drewno ułożone poprzecznie powinno być przewożone jedynie pomiędzy sztywnymi ścianami bocznymi lub w klatce, przy czym w tym drugim przypadku drewno nie może wystawać przez otwory klatki. Ładunek drewna nie może być wyższy niż sztywne ściany boczne. W kierunku wzdłużnym ładunek musi zostać podzielony na sekcje za pomocą sztywnych przegród lub kłonic. Długość ładunku nie może przekraczać 2,55 m. Każdy ładunek należy zabezpieczyć za pomocą co najmniej dwóch odciągów przepasujących od góry z naprężeniem wstępnym wynoszącym co najmniej 400 daN.

Mocowanie drewna dłużycowego Do przewozu drewna dłużycowego służy zespół pojazdów składający się z pojazdu oraz przyczepy dłużycowej. Przyczepa dłużycowa może być przewożona na pojeździe lub ciągnięta za pojazdem pod warunkiem wyposażenia jej w odpowiednie urządzenie sprzęgające. Ładunek powinien zostać umocowany za pomocą co najmniej dwóch odciągów do każdej pary kłonic. Każdy z odciągów w kłonicach wewnętrznych powinien być naprężony siłą wynoszącą co najmniej 750 daN. Naprężenie wstępne dla każdej pary kłonic umieszczonych skrajnie powinno wynosić co najmniej 2000 daN.

Kategorię przyczep "O" dzielą się na:

O1 - pojazdy o maksymalnej masie nieprzekraczającej 750 kg.
O2 - pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 750 kg, ale nieprzekraczającej 3,5 tony.
O3 - pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 10 ton.
O4 - pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 10 ton.

Jeśli zainteresował Cię temat pasów transportowych oraz poszukujesz poradników na temat sposobów mocowania ładunków możesz także zdobyć więcej informacji w innych artykułach na tym blogu. Dotychczas opublikowane zostały następujące publikacje, które dotyczą poszczególnych tematów z zakresu transportu oraz charakteryzują poszczególne rodzaje pasów transportowych:

Sklep Pasy transportowe: Kup produkty do mocowania ładunków
Pasy transportowe: Sposoby mocowania i zabezpieczenia ładunków w transporcie
Pasy transportowe z napinaczem do mocowania dużych ładunków
SUGEROWANE
Blog PrzyczepyMarter z publikacjami o motoryzacji, transporcie oraz sklep z przyczepami samochodywymi dla klientów z Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku, Pabianic i Łodzi online. Na stronie znajdziesz także liczne publikacje związane z istotnymi wydarzeniami w regionie oraz ciekawe artykuły na różne tematy związane z podróżowaniem i motoryzacją...
TAGI
Blog PrzyczepyMarter CyberBezpieczeństwo mocowanie ładunek transport towary zabezpieczenie pasy transportowe mocowanie ładunków prezentacja mocowanie ładunków 2018 en 12195-1 pdf mocowanie ładunków szkolenie zabezpieczenie ładunku adr zasady załadunku pojazdów i mocowania ładunków poradnik mocowanie blokowe to taki sposób unieruchomienia ładunku w którym: mocowanie ładunków książka
OPINIE
Napisz Opinię: Pasy transportowe: Sposoby mocowania i zabezpieczenia ładunków w transporcie
Opinię dodajesz jako anonimowy użytkownik! Możesz Założyć Konto oraz Zalogować się
Administratorem powierzonych danych osobowych jest Marter Marcin Jankowski z siedzibą w Łask, ul. Kasztanowa 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania wybranej poprzez akceptację regulaminu Usługi. W serwisie informacyjnym PrzyczepyMarter.pl wszystkie dane podajesz dobrowolnie. Ich nie podanie będzie wiązało się jednak z odmową wykonania Usługi. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce Prywatności.
POPULARNE
›  Jarmark Łaski 2020 Program Dni Łasku i Kto Wystąpi na Scenie?
›  Gdzie kupić viaTOLL do przyczep samochodowych i kempingowych?
›  Zlot motocyklowy Gwiaździsty Częstochowa 2020: termin i program
›  Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?
›  Łask miasto wiadomości, budżet na kredyt oraz Kolumna na weekend
›  VI Krajowe Święto Truskawki Buczek 2020: kto wystąpi, program!
›  Przyczepa lekka na resorach z amortyzatorem czy osi skrętnej?
›  Czy można ciągnąć przyczepę dwuosiową na kat. B prawa jazdy?
›  Turystyczne targi caravaningowe Camper Caravan Show Warszawa 2020
›  Targi motoryzacyjne Poznań Motor Show 2020 i elektromobilność
›  Czym odtworzyć plik filmowy DAV? Jak przerobić konwerter na AVI?
›  Tunel średnicowy Łódź: Budowa i przebieg pod centrum miasta
›  Gdzie na wakacje w 2020 roku kamperem lub przyczepą kempingową?
›  Przyczepy do samochodów osobowych: gdzie kupić i jak konserwować?
›   Holowanie przyczepki samochodowej 2019: Prawo jazdy B, B96, B+E
›  Tema: Przyczepy Samochodowe ze Świdnika i Wasze Opinie o Modelach
›  Dni Pabianic 2020: Wydarzenie roku z koncertami na dniach miasta
›  Przyczepa kempingowa Adria Astella: nowa luksusowa linia sezon 2020
›  Jak kupić tanio przyczepę kempingową? Podróżowanie przyczepą
›  Przyczepy Niewiadów: Kultowa przyczepa kempingowa z Polski
›  Piknik Lotniczy w Łasku 2020: Dzień Otwarty i Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego
›  Święto Truskawki Buczek 2019: kto wystąpi, program, atrakcje!
›  Pasy transportowe rodzaje, gdzie kupić? Sprawdź teraz ofertę
›  Przyczepki samochodowe skrzyniowe lekkie Neptun N7-263 rt
›  Przyczepy podłodziowe Neptun do transportu łodzi i skuterów wodnych
›  Firma z Polski stworzyła „mózg” dla inteligentnych domów
›  Urodziny Łodzi 2020: Program koncerty i rozrywka dla mieszkańców
›  Eksport na rynki pozaunijne rośnie znacznie szybciej niż do UE
›  Przyczepa platforma niskopodwoziowa pod ule quady mini samochody
›  Wypożyczalnia Sklep Przyczep Samochodowych do 750 KG w Łasku
›  Andora - maleńkie państwo między Francją a Hiszpanią
›  Jaką przyczepę samochodową kupić marki Neptun w 2020 roku?
›  Kampery Adria Sonic, Coral, Matrix, Coral XL i Compact sezon 2020
›  Nowoczesne pojazdy mogą służyć jako biuro albo restauracja
›  CES 2020: Jedna na trzy osoby chrapie
›  Hamulec najazdowy AL-KO w nowych przyczepach samochodowych Neptun
›  Grand Prix Monako Formuły 1 2020 termin relacja tv program wyniki
›  Blisko 40% Polaków uczestniczy w niedzielnych mszach świętych
›  CES 2020: Innowacyjne panele wyprodukują wodę z powietrza i energii słonecznej
›  Dni Sieradza 2020 kiedy: Program i plakat z koncertami wydarzenia
›  CES 2020: Inteligentny pasek bada sposób chodzenia i przewidzi ryzyko upadku
›  Polski przemysł gier komputerowych rośnie w siłę
›  Pociąg do Kolumny 2020: wrześniowe koncerty i promocja biznesu
›  Dwie trzecie firm nie planuje ścieżek kariery pracowników
›  Włochy przyczepą kempingową: Podróżowanie, Koszty, Atrakcje
›  Ponad 2 mln osób w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie
›  Rewolucyjne dokonanie polskich biotechnologów
›  Powstają systemy zintegrowanej kontroli dronów
›  Uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie może doprowadzić do spadków cen ropy i złota
›  CES 2020: Innowacyjne, ekologiczne pudełka zrewolucjonizują branżę e-commerce
PRZYCZEPY
Popularne przyczepy samochodowe Neptun 18/Styczeń/2020 (16:04) w serwisie PrzyczepyMarter.pl
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rtr resor PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rtr resor [GN192]

  Cena brutto (z VAT) 3130.00 PLN
  3 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-236 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-236 rt [GN099]

  Cena brutto (z VAT) 2580.00 PLN
  3 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N13-263 2 kps PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY NORDICA//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N13-263 2 kps [GN156]

  Cena brutto (z VAT) 6280.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Motocyklowa N7-221 pm3 PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY MOTOCYKLOWE//SKLEP

Neptun Przyczepa Motocyklowa N7-221 pm3 [GN202]

  Cena brutto (z VAT) 2180.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rt [GN158]

  Cena brutto (z VAT) 2780.00 PLN
  3 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 prr resor PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRO//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 prr resor [GN182]

  Cena brutto (z VAT) 3400.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-305 multi PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PLATFORMY//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-305 multi [GN152]

  Cena brutto (z VAT) 3300.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-210 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-210 rt [GN213]

  Cena brutto (z VAT) 2480.00 PLN
  2 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 ptw PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRATIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 ptw [GN104]

  Cena brutto (z VAT) 2450.00 PLN
  Brak na stanie
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-202 svw PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRATIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-202 svw [GN103]

  Cena brutto (z VAT) 1800.00 PLN
  Brak na stanie
Przyczepy Kampery Wydarzenia Prawo jazdy Forum motoryzacyjne Cyberbezpieczeństwo Blog
Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt
YouTube Facebook PrzyczepyMarter
© 2020 PrzyczepyMarter.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sklep PrzyczepyMarter.pl
95-082 Przygoń, Łąkowa 3, gmina Dobroń, Łódzkie
Telefon: +48 696 426 746 • E-mail: blog@przyczepymarter.pl

Sklep motoryzacyjny PrzyczepyMarter jest autoryzowanym dystrybutorem i dealerem przyczep samochodowych marki Neptun, Sorelpol produkowanych przez firmę Sorelpol Sp. z o.o. z głównym biurem w Warszawie. W punkcie handlowym w centralnej części województwa łódzkiego znajduje się cała gama lekkich i ciężkich przyczepek samochodowych jednoosiowych oraz dwuosiowych, o bardzo zróżnicowanej charakterystyce przystosowanej do codziennej pracy z ciężkimi i wielkogabarytowymi towarami. Blog i jednocześnie sklep PrzyczepyMarter.pl został opracowany na potrzeby klientów poszukujących dobrej i taniej przyczepki samochodowej. Serwis internetowy o przyczepkach, samochodach i przyczepach kempingowych zawiera szeroki zakres praktycznych informacji publikowanych w różnych wiadomościach online.
Przyczepy Samochodowe →
PrzyczepyMart
er
Konto @  Forum ⚒ Menu ☈