PRZYCZEPYMARTER//BLOG

Jak Wybrać Ubezpieczenie OC lub AutoCasco w Porównywarce Polis Online?

Marcin Jankowski  •  18/Maj/2019 (16:06)
Poznaj zasady na jakich zawierane są umowy obowiązkowych ubezpieczeń OC (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) dla właścicieli samochodów osobowych, ciągników rolniczych, motocykli czy przyczep samochodowych oraz innych pojazdów wolnobieżnych. Czym określamy popularne OC? Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla wspomnianych pojazdów w przypadku szkody powstałej w ruchu drogowym. Umowę na ubezpieczenie OC możesz zawrzeć jedynie z wybranym zakładem ubezpieczeń, posiadającym odpowiednie zezwolenie, bezpośrednio lub za pośrednictwem partnerów zewnętrznych polecających wspomniane polisy komunikacyjne we własnych punktach lub za pośrednictwem serwisów internetowych.
PrzyczepyMarter.pl Jak Wybrać Ubezpieczenie OC lub AutoCasco w Porównywarce Polis Online?

Ubezpieczenia Komunikacyjne dla Właścicieli Samochodów...


Wykupując ubezpieczenie oc w wybranym Towarzystwie będziesz miał/a zagwarantowaną sumę gwarancyjną lub sumę ubezpieczenia stanowiącą górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Oczywiście składki na ubezpieczenie OC ustala wcześniej sam zakład ubezpieczeń. Podczas podpisywania umowy ubezpieczenia oc dla swojego samochodu, przyczepy lub innego pojazdu mechanicznego, jesteś zobowiązany/a do udzielenia wszystkich informacji mających wpływ na możliwość dojścia do wypadku lub szkody z udziałem ubezpieczanego pojazdu. Chodzi tu głównie o stan techniczny auta, doświadczenie kierowców i formę stosowanych zabezpieczeń w pojeździe. Jeśli z jakiś przyczyn zatailiście te informacje przed ubezpieczycielem, a zostaną one wykryte, każdy zakład ubezpieczeń ma prawo do zmiany składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku, którą ostatecznie poniesie oczywiście ubezpieczający pojazd.

Naturalnym jest oczywiście, że okres ochrony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rozpoczyna się z dniem podpisania umowy (i nie wcześniej), i trwa aż do dnia jej zakończenia. W praktyce każde ubezpieczenie OC zawierane jest na okres 1 roku (12 miesięcy), a po tym czasie należy je odnowić w tej samej firmie ubezpieczeniowej lub wybrać nową, po wcześniejszym wypowiedzeniu umowy na obowiązkowe ubezpieczenie oc. Zdarza się, że właściciel samochodu podejmuje decyzję o opłaceniu ustalonej składki w ratach. Niezapłacenie przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego raty składki w terminie oznaczonym przez zakład ubezpieczeń nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (nadal jesteśmy chronieni polisą komunikacyjną od odpowiedzialności cywilnej).

Mając wykupioną polisę OC (popularnie zwaną ubezpieczeniem oc) będziemy zabezpieczeni wobec innych na wypadek, kiedy to my doprowadzimy do szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. Precyzując mam tu na myśli stłuczkę, kolizję czy wypadek. Jest jednak od tego odstępstwo! Zakład ubezpieczeń będzie się domagał od nas zwrotu wypłaconego odszkodowania z odpowiedzialności cywilnej na rzecz pokrzywdzonych, jeżeli szkoda została wyrządzona przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce, każdy zakład ubezpieczeń ma 30 dni na wypłacenie odszkodowania, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie. W przypadku gdy nie uda się w tym terminie ustalić wysokości szkody, czas na wypłatę odszkodowania może zostać przedłużony do 90 dni. Jak postępować w przypadku kolizji i wypadku mając obowiązkowe ubezpieczenie OC? Jeśli to my jesteśmy sprawcami szkody mamy obowiązek udzielić pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakałdu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia OC. Również musimy powiadomić o zaistniałym zdarzeniu zakład ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje. Osoba, której odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym, a także osoba występująca z roszczeniem, powinny przedstawić zakładowi ubezpieczeń posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić im ustalenie okoliczności ich wystąpienia i rozmiaru szkód, jak również udzielić pomocy w dochodzeniu przez zakład ubezpieczeń, roszczeń przeciwko sprawcy szkody. Poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia oc może dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. O zgłoszonym roszczeniu zakład ubezpieczeń powiadamia niezwłocznie ubezpieczonego, właściciela pojazdu mechanicznego.

Kiedy należy rozwiązać umowę ubezpieczenia OC? Jeśli jako właściciel samochodu osobowego, motocykla, ciągnika czy przyczepy chcesz rozwiązać dotychczasową umowę ubezpieczenia OC i wybrać inny zakład ubezpieczeń, musisz dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa została zawarta, powiadomić na piśmie dotychczasowy zakład ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy. Jeśli tego nie zrobisz, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Warto także wiedzieć, że umowa na obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pojazdu musi zostać zawarta najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego.

Jeśli dojdzie do sprzedaży pojazdu - samochodu, ciągnika, motocykla lub przyczepy - z wykupionym ubezpieczeniem OC, zgodnie z prawem umowa od odpowiedzialności cywilnej nadal obowiązuje i wszystkie prawa oraz obowiązki przechodzą na nowego właściciela. Taka umowa obowiązuje do dnia, na jaki została zawarta, chyba że nowy właściciel pojazdu pisemnie z niej zrezygnuje. Poprzedni właściciel pojazdu mechanicznego ma 14 dni na powiadomienie zakładu ubezpieczeń o sprzedaży samochodu osobowego i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu.

W jakim zakresie obowiązuje ubezpieczenie OC dla samochodów, przyczep samochodowych czy motocykli? Z ubezpieczenia OC dla pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli jego właściciel lub kierujący pojazdem mechanicznym wyrządzili szkodę z ruchem tego pojazdu, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego, bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego i zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Z symulacji naszego Partnera, z którym współpracuje sklep PrzyczepyMarter.pl w zakresie polecania produktów finansowych wynika, że klient kupujący ubezpieczenie OC za pomocą porównywarki Mfind oszczędza średnio ponad 500 zł! Suma oszczędności poczynionych przez wykupujących ubezpieczenia komunikacyjne OC może być więc bardzo znaczna, a potencjał dla oszczędności ogromny! Polacy doceniają proste rozwiązania i nie lubią przepłacać, zwłaszcza że wzrost cen polis w ostatnich latach dał się nam znacząco we znaki. Warto pamiętać, że OC ma wszędzie taki sam zakres, dlatego wydawanie na polisę więcej niż to koniecznie, nie ma sensu.

Ceny ubezpieczeń OC są stabilne, o dużych wzrostach narazie nie ma mowy, a średnia cena polisy od ponad roku wynosi niewiele ponad 1000 zł. Szalony wzrost cen ubezpieczeń OC, który śni się po nocach polskim kierowcom, narazie pozostaje przeszłością. Blisko 100 % podwyżki z lat 2015-2016 sprawiły, że ubezpieczyciele przestali ponosić straty z tytułu sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych i wpłynęły na uspokojenie sytuacji na rynku. Czy ten trend utrzyma się dalej, czy czekają nas jednak zmiany? Niestety, korzystna dla kierowców sytuacja w branży ubezpieczeń komunikacyjnych może skończyć się razem z I kwartałem 2018 r. Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie zadośćuczynień prawdopodobnie wpłynie na koszty wypłaty odszkodowań, a te uczynią zasadnym podwyżki cen ubezpieczeń OC. Powodów do paniki nie ma, ale podwyżki o około 1-2% miesięcznie są realne.

Z najnowszego raportu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego opublikowanego w 2018 roku wynika, że blisko 40 procent wykrytych nieubezpieczonych to osoby, których wygasła polisa poprzedniego właściciela po zakupie używanego auta.Kolejna istotna przyczyna to nieopłacenie raty składki za OC i w efekcie wygaśnięcie umowy ubezpieczenia (24 procent). Inne powody to: przekonanie, że dla niesprawnego i nieużytkowanego pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie (20 procent); brak pieniędzy na opłacenie składki (6 procent) oraz opóźnienie przy zawarciu polisy OC po zakupie nowego pojazdu lub po rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy (3,5 procent). Aktualnie Fundusz szacuje, że w Polsce może być około 80 - 90 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów, co stanowi 0,4 - 0,5 procent wszystkich pojazdów biorących udział w ruchu.

Bezpieczeństwo Transportu Drogowego a Ubezpieczenia Komunikacyjne do Samochodów Osobowych i Samochodów Ciężarowych!


Dla sprawnego funkcjonowania gospodarki nowoczesnych społeczeństw, opartej na wysoko rozwiniętej technice, konieczne jest niezakłócone działanie różnorodnych jej elementów (zaopatrzenie w energię, wodę, rozwinięte i szeroko dostępne sieci telekomunikacyjne i komputerowe, sprawnie działający transport). Zabezpieczenie obiektów, instalacji oraz usług zapewniających zaspokojenie tych podstawowych potrzeb społeczeństwa, w oparciu o systemy określane mianem infrastruktury krytycznej, ma zasadnicze znaczenie w kształtowaniu należnego poziomu bezpieczeństwa obywateli.

Bardzo istotnym elementem oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miast, regionów i również całego kraju jest wygląd infrastruktury transportowej. Jej wielkość i nowoczesność jest wyznacznikiem atrakcyjności danego regionu dla potencjalnych inwestorów. Słabo rozwinięta infrastruktura transportowa hamuje swobodę przepływu towarów, usług, kapitału, ludzi czy innych elementów produkcji. Nie zachęca to do inwestowania w dane obszary, które warunkują wzrost rozwoju gospodarczego, ulepszanie infrastruktury. Jeżeli występują duże braki w jej istniejącym zapleczu to powoduje, że dany region w kraju staje się nieatrakcyjny dla potencjalnych inwestorów co z kolei prowadzi do hamowania i utrudniania rozwoju społeczno-gospodarczego, przez co standard życia ludności znajduje się na niższym poziomie. Dostępność transportowa zależy od sieci drogowych, kolejowych i lotniczych. Jeśli brakuje tych sieci to powoduje to utrudnienia w postaci barier infrastrukturalnych.

Zmiany funkcjonowania infrastruktury na świecie są spowodowane globalizacją gospodarki światowej. Wzrost konkurencyjności w sferze przepływu osób i towarów stał się istotnym czynnikiem dla dopasowania się na potrzeby rynku. Rozwój sieci transportowej i rozwój konkurencyjności są powiązane między sobą, ponieważ bardziej rozwinięta infrastruktura powoduje lepszą konkurencję. Jednak patrząc na to z drugiej strony brak konkurencyjnych i otwartych rynków jest barierą w pełnym wykorzystaniu wszystkich dostępnych połączeń. Jakość świadczonych usług, poprawa efektywności to wszystko zawdzięczamy dzięki wzrostowi konkurencyjności na które ma ona znaczący wpływ.

Na przestrzeni ostatnich lat widzimy bardzo dużą integrację różnych gałęzi transportu, nie tylko tych krajowych, ale także międzynarodowych, które mają duży wpływ na rozwój gospodarki Polski. Jest to istotny czynnik, który warunkuje współpracę na obszarze Europy. Niestety istnieje wiele przeszkód, które hamują rozwój integracji infrastrukturalnej. Należą do nich ochrona środowiska, potrzeba dużych nakładów pieniężnych, zagospodarowanie przestrzeni. System wielogałęziowy jest obecnie systemem transportowym występującym w Polsce, gdzie większa część stanowi transport samochodowy i kolejowy w przewozach ładunków i pasażerskich.

Obecnie w naszej ojczyźnie infrastruktura transportu jest w bardzo intensywny sposób rozbudowywana. Od jej wyglądu będzie związana przyszłość gmin, powiatów, województw i całego kraju. Infrastruktura musi spełniać najważniejsze czynniki i być tak rozbudowana, aby wspomagać rozwój wskazanych terenów. W rzeczywistości jest to bardzo ciężkie zadanie do zrobienia, które wymaga wielubadań i rozeznania, aby cel został osiągnięty. Dlatego zawsze trzeba pamiętać o dokładnym analizowaniu sytuacji występującej na danym obszarze, żeby zamiast hamowania rozwoju gospodarczego wspomagać go. Wydolny system transportu wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy i lepszą mobilność ludzi, co z kolei pokazuje nam, że jest bardzo ważnym czynnikiem kontrolującym rozwój społeczno-gospodarczy. Stwarzanie nowych węzłów komunikacyjnych pomaga rozwijać handel, produkcję i inne usługi. Również bardzo ważną rolę infrastruktura transportu odgrywa przy utrzymywaniu relacji stosunków międzynarodowych.

Infrastruktura drogowa jest podstawą funkcjonowania nie tylko społeczeństwa, ale i gospodarki. Polska znacząco odbiega pod względem rozwoju cywilizacyjnego od innych krajów Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę cele rozwojowe Polski należy dążyć do rozwoju infrastruktury kraju. Polska powinna dążyć do maksymalnego wykorzystania dostępnej infrastruktury, które sprzyjają rozwojowi gospodarczemu oraz podnoszeniu stopnia konkurencyjności kraju. Ważne jest, aby transport nie stanowił bariery, która hamuje rozwój gospodarki kraju.

Najważniejszym zadaniem polityki transportowej do roku 2025 jest ulepszenie sieci transportowej, która znacznie podniesie jakość usług. Unowocześnienie infrastruktury kraju ma pozytywnie wpłynąć na rozwój ekonomiczny kraju.

Najpoważniejszym zagrożeniem w ruchu drogowym jest kolizja. Można ją również określić jako zderzenia pojazdów, wypadku drogowego, wypadku samochodowego i kolizji ruchu drogowego. Kolizja następuje również, gdy pojazd zderza się z innym pojazdem, pieszym, zwierzęciem lub innymi przeszkodami takimi jak drzewo lub słup. Kolizje drogowe mogą spowodować zranienie, śmierć, uszkodzenie pojazdu i zniszczenie mienia. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzi do sytuacji, gdzie następuje poważne zagrożenie wystąpienia wypadku, uszczerbku na zdrowiu lub też śmierci na drodze. Na podstawie raportu Policji z 2015 roku, można stwierdzić, iż w 2014 roku wystąpiło 34 970 wypadków. Zginęło 3202 osoby oraz 42545 zostało rannych.

Na podstawie raportu policyjnego, można wyciągnąć wnioski, iż w 2014 roku - najczęściej dochodziło do zderzeń pojazdów w ruchu. Zanotowano 17 960 zdarzeń tego typu. Wypadki samochodowe spowodowały śmiertelność w wysokości 1278 osób (39,9%) oraz 24 161 osób rannych (56,8%).

Incydenty drogowe są to wszelkie zdarzenia drogowe zaburzające normalny, dotychczasowy przepływ pojazdów poprzez fizyczną impendancję pasów ruchów. Mówimy tutaj o takich zdarzeniach jak wszelkiego rodzaju wypadki i kolizje pojazdów, a także fizyczne niedoskonałości dróg ( dziury, muldy, zanieczyszczenia). Istotne jest również to, że na płynność ruchu mogą też wpływać zdarzenia występujące poza pasami ruchu – na poboczach bądź przy drodze. Nie doprowadzają one do fizycznej blokady pasów, jednakże wpływają na ruch, odwracając uwagę kierowców, wpływają na zmianę stylu jazdy i w efekcie mogą doprowadzić do obniżenia się jakości przepływu ruchu na drodze. Wypadki oraz zdarzenia mające miejsce poza obszarem drogi mogą być zaliczone do tej kategorii, jeśli ich wystąpienie wpłynie bezpośrednio na warunki panujące na drodze.

Czynnik ludzki obejmuje działania związane z zachowaniem kierowców i innych użytkowników dróg, które mogą przyczynić się do kolizji. Przykłady obejmują zachowanie kierowcy, ostrość wzroku i słuchu, umiejętność podejmowania decyzji oraz szybkość reakcji. Alkohol lub narkotyki – to kolejny czynnik, sprzyjający wystąpieniu zagrożeniu na drodze. Statystyki ubezpieczeniowe wykazują zwłaszcza większą częstość występowania wypadków i ofiar śmiertelnych wśród nastoletnich. Młodzi ludzie lekceważą często znaki oraz kierują się lekceważącym podejściem do bezpieczeństwa na drodze. Zagrożenia w ruchu drogowym można zminimalizować poprzez zwiększenie zakresu bezpieczeństwa na drodze.

Analizując zagrożenia komunikacyjne, nie można pominąć tak ważnego aspektu, jakim są przyczyny ich powstania. Źródeł zagrożeń jest wiele, ale te najczęściej występujące można podzielić na trzy następujące kategorie: zagrożenia wywołane przez człowieka – do tej grupy zaliczyć można wszystkie sytuacje, w których głównym czynnikiem jest bezmyślność oraz brak wyobraźni bądź rozwagi wśród kierowców, np. brawura lub niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Kierowcy bardzo często działając pod wpływem emocji lub impulsu łamią podstawowe zasady ruchu drogowego. Popełniają kategoryczne błędy, które w wielu przypadkach kończą się tragicznie; zagrożenia wywołane siłami natury, tj.: mgły, zamiecie śnieżne itd.; zagrożenia wynikające z wad konstrukcyjnych np. pojawiające się ubytki w nawierzchni dróg.

Jako wypadek drogowy definiuje się sytuację, w której wystąpiło zdarzenie drogowe w ruchu lądowym w postaci nieumyślnego naruszenia obowiązujących zasad bezpieczeństwa czego skutkiem jest zniszczenie mienia oraz śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.

Najczęstszą przyczyną wypadków oraz incydentów drogowych, jest niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Złe warunki drogowe mogą występować z powodu: padającego śniegu, oblodzenia jezdni, mgły, padającego deszczu, mokrych liści spadających jesienią z drzew, chwilowego zadymienia drogi. Niebezpieczna jest także jazda pojazdem z nieodpowiednim ogumieniem. Często się zdarza, że kierujący zwlekają ze zmianą opon letnich na zimowe i podczas pierwszych opadów śniegu tracą przyczepność pojazdu.

Przyczyną wypadków drogowych jest także nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. Kodeks ruchu drogowego nakazuje zatrzymanie pojazdu, którego ruch zmusiłby innych kierujących do zmiany pasa lub kierunku ruchu, a także istotnej zmiany prędkości jazdy. Zdaniem kierowców przyczyną tego stanu są: oślepienie przez słońce, zamyślenie, zapatrzenie się, a także sytuacja kiedy znak nakazujący ustąpienie pierwszeństwa jest czymś przysłonięty, np. gałęziami drzew.

Inną przyczyną wypadków drogowych jest niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. W ruchu miejskim niezachowanie odpowiedniej odległości między pojazdami często kończy się kolizją drogową, natomiast w ruchu pozamiejskim skutki takiego wypadku mogą być tragiczne. Spowodowane jest to tym, że wyższa prędkość powoduje zawężenie i wydłużenie pola widzenia, a także skrócenie czasu na podjęcie właściwych decyzji przez kierowcę. Z praw fizyki wiadomo również, iż każde zwiększenie prędkości powoduje wydłużenie drogi hamowania. Skutki takiego wypadku, szczególnie z przeszkodą stałą, są poważne, ponieważ wyzwala się większa energia niszcząca.

Jednym z najniebezpieczniejszych incydentów, którego dopuszczają się kierowcy jest jazda pod „prąd” autostradą. W ostatnim czasie w mediach dużo mówi się o coraz częstszych przypadkach takich zajść. Należy zdawać sobie sprawę przede wszystkim z tego, że osoba wykonująca ten manewr naraża nie tylko siebie, ale w szczególności jest wielkim zagrożeniem dla innych kierowców. Wypadki lub kolizje drogowe zdarzają się także z powodu niesygnalizowania lub błędnego sygnalizowania manewru skrętu. Często zdarza się, że kierujący za wcześnie włączają kierunkowskazy bądź za późno. W małych miejscowościach zdarza się, że w ogólne nie używają kierunkowskazów. Do innych przyczyn wypadków oraz incydentów drogowych należą: prowadzenie i jednoczesna rozmowa przez telefon / pisanie SMSów; wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach oraz przed przejściami dla pieszych; brak zwracania uwagi na to, co dzieje się na poboczu drogi; ignorowanie znaków drogowych i nie respektowanie przepisów; prowadzenie pod wpływem środków odurzających (alkoholu, narkotyków, silnych leków); przejeżdżanie przez skrzyżowania na czerwonym świetle; prowadzenie pojazdów, które nie są w pełni sprawne.

Dlaczego warto mieć wykupione ubezpieczenie AutoCasco? Chcesz się czuć bezpiecznie podczas jazdy samochodem osobowym czy przyczepą kempingową? Powinieneś pamiętać o aktualnych ubezpieczeniach samochodowych, które to na pewno okażą się nie raz przydatne. Ubezpieczenia OC i AC to ubezpieczenia, jakie są wymagane, a szczególnie ubezpieczenie OC, które to jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym i za jego brak podczas kontroli grozi nam dość wysoka kara pieniężna.

Decydujemy się już często na wykupienie pakietu ubezpieczeniowego, który to posiada takie ubezpieczenia jak OC, AC z NNW. Ubezpieczenie AC to bardzo korzystne dla nas ubezpieczenie komunikacyjne, które jest dobrowolnym ubezpieczeniem do samochodów osobowych. Pomaga nam ono wtedy kiedy spowodujemy już kolizje drogową, pokrywając koszty naprawy uszkodzonego samochodu, a także na pewno wtedy kiedy to nasz samochodów zostanie uszkodzony z przyczyn od nas nie zależnych. Wykupienie pakietu ubezpieczeniowego, w którym znajdziemy oc ac na pewno jest dla nas korzystnym rozwiązaniem ponieważ znajdziemy już więcej ubezpieczeń w bardzo atrakcyjnych dla nas cenach. Powinniśmy pamiętać o kontynuacji ubezpieczeń OC i AC, aby nie spóźnić się z płaceniem składki, ponieważ firma ubezpieczeniowa może z nami rozwiązać takie ubezpieczenie bez powiadamiania nas o tym. Ubezpieczenia takie jak OC to już dzisiaj obowiązek każdego właściciela samochodu.

Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. Ubezpieczenia OC/AC jako Środek Zapobiegawczy


Cały czas są wdrażane działania w zakresie zwiększania bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Hasłem przewodnim rezolucji ONZ jest "Razem możemy ocalić miliony istnień ludzkich!". Ogólnym celem Dekady jest ustabilizowanie, a następnie zmniejszenie prognozowanej liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na całym świecie do roku 2020. W ramach Dekady przyjęto Globalny Plan Działań. Plan ten wskazuje pięć filarów, które państwa członkowskie powinny szczególnie uwzględnić podczas planowania działań z zakresu bezpieczeństwa drogowego przede wszystkim na poziomie krajowym i lokalnym.

Bezpieczeństwo na drodze, może zostać zwiększone poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii. ITS można scharakteryzować jako stosowaną technologię informacyjną i komunikacyjną w transporcie. Inteligentne systemy transportowe (ITS) to zaawansowane aplikacje, które mają na celu dostarczanie innowacyjnych usług związanych ze środkami transportu oraz zarządzaniem ruchem. Stanowią szeroki zasób wiedzy, który doinformowuje użytkowników. System ten sprawia, iż ludzie są lepiej poinformowani i co najważniejsze – bezpieczniejsi. Chociaż może ITS odnoszą się do wszystkich rodzajów transportu, dyrektywa UE 2010/40 / UE (7 lipca 2010) definiuje swoje systemy, w których technologie informatyczne i komunikacyjne stosowane są w obszarze transportu drogowego. Dotyczy to przede wszystkim infrastruktury, pojazdów i użytkowników zarządzania ruchem i zarządzania mobilnością. Systemy te mają poprawić przede wszystkim bezpieczeństwo. Na ogół składają się z czujnika, który określa stan dróg oraz innych użytkowników drogi.

Ciągły wzrost ruchu drogowego zwiększa zapotrzebowanie na wszelkie rozwiązania dotyczące monitorowania i kontroli natężenia ruchu drogowego. Technologie w tym zakresie mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach poprzez: poprawę płynności ruchu i ochrony środowiska.

Systemy sterowania ruchem umożliwia lokalizację pojazdów. Obecnie następuje szybki rozwój technologii ITS. Technologia ta ułatwia dostęp do informacji. Coraz mniej istotne w przekazywaniu wiedzy stają się czynniki takie jak odległość i czas. Technologie nie tylko korzystnie wpływają na komunikację, ale także przede wszystkim ułatwiają dostęp do nowych zasobów wiedzy. Innowacja technologiczna stwarza szansę na zwiększenie zakresu bezpieczeństwa na drodze.

ITS stwarza wiele nowych możliwości I, co najważniejsze zmienia sposób zarządzania ruchem na drodze. Podstawowym zadaniem zarządzania ruchem jest planowanie natężenia ruchu. Dodatkowo integracja tego systemu z systemem liczenia pasażerów - umożliwia sprzężenie priorytetu z liczbą pasażerów. Aby osiągnąć jak najlepsze efekty na drogach, należy wcześniej rozwiązać wiele problemów związanych z natężeniem ruch, korkami, ilościami pojazdów w trasie, na postojach itp. Aby osiągnąć sukces, konieczne jest połączenie ITS z odpowiednią koncepcją zarządzania. Koncepcje zarządzania należy koniecznie umiejętnie wykorzystać do osiągnięcia celów wielu miejscowości. Należy zwrócić uwagę, że systemy zarządzania ruchem są stale udoskonalane.Postęp rozwoju technologii ma szansę zrewolucjonizować poruszanie się na drogach.

Transport w dzisiejszych czasach odgrywa ogromną rolę w każdej gospodarce. Polska jest krajem tranzytowym, przez który biegną szlaki komunikacyjne północ-południe oraz wschód-zachód, a działalność związana z transportem przynosi zyski w wysokości około 10 proc. PKB. Kluczem do realizacji systemowych działań, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa jest przede wszystkim umiejętne wykorzystanie istniejących już zasobów. Proste rozwiązanie w postaci kamer skierowanych nie tylko do wewnątrz pojazdu, ale i monitorujących sytuację na zewnątrz, które po raz pierwszy zastosowano w australijskiej komunikacji miejskiej, stanowi tu doskonały przykład. Szybko zorientowano się, iż dzięki takim kamerom możliwa jest rejestracja nie tylko wypadków, ale także zdarzeń kryminalnych. Pomysł na wykorzystanie tej obserwacji narzucał się sam - postanowiono go wykorzystać jako system bezpieczeństwa. Kamery w pojazdach oraz kamery stacjonarne zostały zinwentaryzowane, ich liczba zwiększona o te pojazdy które powinny uzupełniać nowy system. Opracowano również software, który został następnie zintegrowany z GPS i mapami miasta, który dodatkowo otrzymał moduły raportowania incydentów oraz statusów systemowych. Tym samym powstał pierwszy mobilny system monitoringu oparty na dynamicznie przemieszczających się środkach transportu.

Jest wiele rozwiązań, których umiejętne wykorzystanie znacząco przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa transportowego. Istnieje również duży potencjał w rozwoju rozwiązań, wykorzystywanych do realizacji celów pośrednich, których włączenie do ogólnodostępnego systemu znacząco przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa w transporcie.
SUGEROWANE
Blog PrzyczepyMarter z publikacjami o motoryzacji, transporcie oraz sklep z przyczepami samochodywymi dla klientów z Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku, Pabianic i Łodzi online. Na stronie znajdziesz także liczne publikacje związane z istotnymi wydarzeniami w regionie oraz ciekawe artykuły na różne tematy związane z podróżowaniem i motoryzacją...
TAGI
Blog PrzyczepyMarter CyberBezpieczeństwo ubezpieczenia ubezpieczenie oc kalkulator oc ubezpieczenie samochodu najtańsze oc oc kalkulator oc samochodu ubezpieczenie oc samochodu ubezpieczenia samochodowe tanie oc ubezpieczenie auta polisa oc oblicz oc ac kalkulator ubezpieczenia oc oc ubezpieczenie kalkulator ubezpieczenia najtańsze ubezpieczenie oc ubezpieczenie nnw oblicz składkę oc ubezpieczenia online ubezpieczenie oc kalkulator firmy ubezpieczeniowe autocasco wyliczenie oc ubezpieczenie oc ac kalkulator oc ac składka oc ubezpieczenie ac ubezpieczenie samochodu kalkulator oc najtaniej oc pojazdu ubezpieczenia komunikacyjne tanie ubezpieczenia oc oc i ac ile kosztuje ubezpieczenie samochodu ceny oc kalkulator ac gdzie najtaniej oc porównywarka oc kalkulator ubezpieczenia samochodu ubezpieczenie samochodu oc oc online przelicznik oc wylicz oc ubezpieczenia auta polisa ubezpieczeniowa ceny ubezpieczeń oc auta stawki oc ubezpieczenie nw ubezpieczenie samochodu ubezpieczenie assistance towarzystwa ubezpieczeniowe polisa ac oc kalkulator oc online wyszukiwarka oc ubezpieczenie oc online ubezpieczenie oc i ac ubezpieczenie samochodu online oblicz ubezpieczenie koszt ubezpieczenia samochodu ubezpieczenie pojazdu w podróży kalkulator oc i ac firmy ubezpieczeniowe oc samochodowe licznik oc wyliczanie oc cena ubezpieczenia samochodu przelicznik ubezpieczenia oc przez internet oblicz ubezpieczenie samochodu wyliczenie składki oc ceny oc kalkulator najtańsze oc kalkulator najtańsze ubezpieczenie samochodu oc ac kalkulator wyszukiwarka ubezpieczeń kalkulator ubezpieczenia auta symulacja oc ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obliczanie składki oc ubezpieczenie oc najtaniej tanie ubezpieczenia obliczanie ubezpieczenia oc ubezpieczenie nnw online oc gdzie najtaniej ubezpieczenie auta kalkulator wylicz składkę oc ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków ubezpieczenie ac oc ac ubezpieczenie oc komunikacyjne ile kosztuje oc samochodu obliczenie ubezpieczenia samochodu tanie ubezpieczenie samochodu nnw ubezpieczenie koszt oc towarzystwo ubezpieczeniowe kalkulator składki oc składka oc kalkulator firmy ubezpieczeniowe w polsce ubezpieczenie ac kalkulator autocasco kalkulator oc samochód wycena oc stawki ubezpieczenia oc przelicznik ubezpieczenia tanie oc kalkulator oc cena wyliczenie ubezpieczenia samochodu oblicz ubezpieczenie oc ac samochodu ubezpieczenie oc auta symulacja ubezpieczenia samochodu tanie oc samochodu oc tanio ubezpieczenie oc firmy oc kalkulator online ubezpieczenie kalkulator ubezpieczenie skutera autokasko najtańsze ubezpieczenie kalkulator ac oc wyliczenie ubezpieczenia wylicz ubezpieczenie porownanie oc ubezpieczenie oc pojazdu obliczanie ubezpieczenia kalkulator ubezpieczeń samochodowych oc na samochód ubezpieczenie samochodu cena kalkulator oc samochodu kalkulator ubezpieczenia oc ac ubezpieczenie auta oc ubezpieczenie oc przez internet wylicz ubezpieczenie oc wyszukiwarka ubezpieczeń oc ubezpieczenie samochodu koszt najtańsze ubezpieczenia samochodowe towarzystwa ubezpieczeniowe oc ubezpieczenia direct oc najtaniej kalkulator kalkulator polisy oc polisa oc online ubezpieczenie oc samochodu kalkulator ubezpieczenia samochodu oc licznik ubezpieczenia cena ubezpieczenia oblicz skladke oc symulator oc najtańsze ac najtańsze oc i ac najtansze ubezpieczenie auta tanie oc online oc samochodu kalkulator ubezpieczenie oc samochodu online oblicz składkę oc ac zniżki oc direct ubezpieczenia oc ubezpieczenie samochodu ile kosztuje oc wyliczenie ubezpieczenia oc ubezpieczenie przez internet oc oblicz ubezpieczenie oc ac kalkulator oferty oc ubezpieczyciele oc ubezpieczenie motoroweru ubezpieczenie oc kalkulator online ubezpieczenie oc samochodu cena symulacja ubezpieczenia oc oblicz oc i ac gdzie oc obliczanie składek oc kalkulator ubezpieczeń komunikacyjnych bezpieczenie samochodu ac polisa oc kalkulator oferta ubezpieczenia porównaj oc porównywarka ubezpieczeń oc oc wylicz oc krótkoterminowe online oc samochodu osobowego ubezpieczenia komunikacyjne kalkulator tanie ubezpieczenie auta ubezpieczenie samochodu najtaniej wycena ubezpieczenia oc wyliczenie ubezpieczenia samochodu online obliczanie oc auta ubezpieczenie oc gdzie najtaniej najtańsze oc samochodu dodatkowe ubezpieczenie oblicz oc ac ubezpieczenia komunikacyjne oc tanie ac oc stawki oblicz ubezpieczenie auta wycena oc online tanie ubezpieczenia samochodowe tanie oc i ac ubezpieczenie auta cena ubezpieczenie samochodu przez internet oc ac najtaniej wysokość oc symulacja ubezpieczenia auta gdzie ubezpieczyć samochód ubezpieczenie oc cena oc samochodu najtaniej firmy ubezpieczeniowe samochodów ac oc kalkulator porównanie oc wycena ubezpieczenia oc gdzie najtańsze ubezpieczenie oc najtańsze ubezpieczenie oc samochodu koszt ubezpieczenia oc i ac kalkulator ubezpieczenie samochodu kalkulator online oc ubezpieczenie kalkulator ubezpieczenie samochodu w polsce oc wyszukiwarka porównanie ubezpieczeń samochodu wysokość ubezpieczenia oc ac i oc składka oc oblicz oblicz oc online tanie oc ac nnw online opłaty oc symulacja opłaty oc kalkulator oblicz oc samochodu ubezpieczenie oc i ac samochodu ubezpieczenie auta najtaniej oblicz ac ceny ubezpieczeń samochodów symulacja ubezpieczenia kalkulator ubezpieczeń samochodów ubezpieczenie na samochód ubezpieczenie mienia ceny polis oc ubezpieczenie ac i oc koszt ubezpieczenia oc kalkulator ubezpieczenia ac najtańsze oc ac najtańsza polisa oc oc ac nw przelicznik ubezpieczenia samochodu oc składka gdzie tanie oc tanie ubezpieczenie oc samochodu licznik ubezpieczenia oc oc ac online oc samochodu online oc samochodowe najtańsze wyszukiwarka oc pojazdu kalkulator ac i oc ubezpieczenie pojazdu oc ubezpieczenia dla firm wyliczenie skladki oc polisa ubezpieczeniowa oc ubezpieczenie oc na poczcie kalkulator ac online wylicz ubezpieczenie auta ubezpieczenie oc i ac kalkulator oc on line ubezpieczenie oc samochodu oblicz wylicz oc online autocasco cena ubezpieczenia online oc oc i ac najtaniej porównywarka ubezpieczeń kalkulator ubezpieczenia oc samochodu najtańsze oc przez internet najtańsze oc online ubezpieczenie oc ac online kalkulator oc ac online symulator ubezpieczenia auta ubezpieczenia w polsce oc licznik ubezpieczenie oc ac samochodu wyszukiwarka ubezpieczenia samochodu oc polisa wyliczenie oc samochodu oferty ubezpieczeń oc ceny oc samochodu wylicz skladke oc oc a ac najtańsze ubezpieczenia komunikacyjne oc firmy przeglądarka oc tanie ubezpieczenie oc kalkulator wycena ubezpieczenia samochodu oc za samochód kalkulator ubezpieczenia samochodowego ceny ubezpieczen oc wyszukiwarka ubezpieczeń samochodowych wylicz ubezpieczenie samochodu oc oferty cena ubezpieczenia oc samochodu polisa online wyliczanie oc online ubezpieczenie oc wylicz oc porównywarka oc samochodu cena ubezpieczenie samochodu oc ac ile za ubezpieczenie samochodu ubezpieczenie auta przez internet ubezpieczenie polisa najtańsze ubezpieczenia oc ac oc i ac cena ubezpieczenie nowego samochodu kalkulator oferty oc samochodu obliczanie ac cena ac ubezpieczenie oc przelicznik oc na auto oc dla młodych kierowców znizki oc polisa oc ac symulator ubezpieczenia samochodu ubezpieczenie ac online kalkulator ubezpieczenia pojazdu pakiet ubezpieczeniowy ubezpieczenie nw online gdzie najtaniej ubezpieczyć samochód wylicz oc samochodu ubezpieczenie oc zniżki mtu ubezpieczenia kalkulator ubezpieczenia oc i ac ubezpieczenie osobowe wyliczenie ac symulator ubezpieczenia oc ceny ubezpieczen przeglądarka ubezpieczeń wyliczenia oc ubezpieczenie motocykla oc oblicz składkę ubezpieczenie auta online ubezpieczenie oc stawki licznik ubezpieczenia samochodu kalkulator ubezpieczenia oc online koszt ubezpieczenia auta oblicz składkę oc i ac oc opłaty stawki ubezpieczenia najtańsze ubezpieczenie oc i ac ac samochodu osobowego porównaj ubezpieczenia oc pakiet oc ac tuw ubezpieczenia wyliczenie oc i ac wycena oc ac ubezpieczenie samochodu osobowego ubezpieczenie samochodu oc gdzie najtaniej oc ubezpieczenie auta ubezpieczenia samochodu najtaniej porównanie ubezpieczeń oc ubezpieczenie oc koszt symulator ubezpieczenia wylicz ac najtańsze oc w polsce ubezpieczenie oc oblicz tanie oc przez internet ubezpieczenie oc tanio najtańsze ubezpieczenia oc kalkulator najtańsze oc bez zniżek składka oc na samochód oc wycena auto ubezpieczenia stawki oc a pojemność silnika tania polisa oc porównywarka oc ac ubezpieczenie nowego samochodu broker ubezpieczeniowy kup ubezpieczenie online agencje ubezpieczeniowe kalkulator oc auta przelicznik oc samochodu wylicz oc i ac oc pojazdu kalkulator ubezpieczenie ac oc kalkulator ubezpieczalnie samochodowe w polsce ubezpiecznie samochodu ubezpieczenie krótkoterminowe online ubezpieczenie oc samochodu osobowego ceny tanie ubezpieczenia komunikacyjne ceny oc i ac wyliczenie ubezpieczenia auta oc i nw oblicz polise oc polisa oc samochodu ubezpieczenie ac samochodu tanie oc samochodu osobowego ceny oc ac porównywarka ubezpieczeń samochodowych wyszukiwarka oc samochodu warta ubezpieczenia oc hestia ubezpieczenia kup oc online obliczenie ubezpieczenia ubezpieczenie oc komunikacyjne oc ubezpieczenia najtansze oc online kalkulator oc ubezpieczenia samochodowe składka ac najtańsze oc na samochód samochód ubezpieczenie oc dla firmy najlepsze ubezpieczenia ubezpieczenie oc dla firm porownaj ubezpieczenia samochodu przeglądarka ubezpieczeń samochodowych polisa ac gdzie najtańsze ubezpieczenie samochodu kalkulator oc i ac online ubezpieczenie samochodu oc ceny kalkulator 0c krótkoterminowe oc online oplaty oc za samochod
OPINIE
PrzyczepyMarter.pl @anonimowy @anonimowy

Odp: Jak Wybrać Ubezpieczenie OC lub AutoCasco w Porównywarce Polis Online?

Teraz znajdziesz tanie ubezpieczenie w telefonie to proste i szybkie w aplikacji Kupdirect z Google Play skanujesz tylko kod z dowodu rejestracyjnego, bez wpisywania danych i w 5 sek masz porównanie składek a w 40 sek polisę na mailu
Napisz Opinię: Jak Wybrać Ubezpieczenie OC lub AutoCasco w Porównywarce Polis Online?
Opinię dodajesz jako anonimowy użytkownik! Możesz Założyć Konto oraz Zalogować się
Administratorem powierzonych danych osobowych jest Marter Marcin Jankowski z siedzibą w Łask, ul. Kasztanowa 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania wybranej poprzez akceptację regulaminu Usługi. W serwisie informacyjnym PrzyczepyMarter.pl wszystkie dane podajesz dobrowolnie. Ich nie podanie będzie wiązało się jednak z odmową wykonania Usługi. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce Prywatności.
POPULARNE
›  Jarmark Łaski 2020 Program Dni Łasku i Kto Wystąpi na Scenie?
›  Zlot motocyklowy Gwiaździsty Częstochowa 2020: termin i program
›  Łask wiadomości lokalne onlej budżet kredyty gotówkowe i pożyczki
›  Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?
›  Gdzie kupić viaTOLL do przyczep samochodowych i kempingowych?
›  Targi motoryzacyjne Poznań Motor Show 2020 i elektromobilność
›  Przyczepa lekka na resorach z amortyzatorem czy osi skrętnej?
›  Turystyczne targi caravaningowe Camper Caravan Show Warszawa 2020
›  VI Krajowe Święto Truskawki Buczek 2020: kto wystąpi, program!
›  Czy można ciągnąć przyczepę dwuosiową na kat. B prawa jazdy?
›  Gdzie na wakacje w 2020 roku kamperem lub przyczepą kempingową?
›  Czym odtworzyć plik filmowy DAV? Jak przerobić konwerter na AVI?
›  Tunel średnicowy Łódź: Budowa i przebieg pod centrum miasta
›  Dni Pabianic 2020 i Dni Powiatu Pabianickiego 2020: Wydarzenia roku
›  Przyczepy do samochodów osobowych: gdzie kupić i jak konserwować?
›  Przyczepy Niewiadów: Kultowa przyczepa kempingowa z Polski
›  Tema: Przyczepy Samochodowe ze Świdnika i Wasze Opinie o Modelach
›  Jaką przyczepę samochodową kupić marki Neptun w 2020 roku?
›   Holowanie przyczepki samochodowej 2019: Prawo jazdy B, B96, B+E
›  Monako wakacje - podróże i ciekawostki Lazurowego wybrzeża
›  Jak kupić tanio przyczepę kempingową? Podróżowanie przyczepą
›  Przyczepa kempingowa Adria Astella: nowa luksusowa linia sezon 2020
›  Piknik Lotniczy w Łasku 2020: Dzień Otwarty i Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego
›  Święto Truskawki Buczek 2019: kto wystąpi, program, atrakcje!
›  Grand Prix Monako Formuły 1 2020 termin relacja tv program wyniki
›  Przyczepy podłodziowe Neptun do transportu łodzi i skuterów wodnych
›  Wypożyczalnia Sklep Przyczep Samochodowych do 750 KG w Łasku
›  Urodziny Łodzi 2020: Program koncerty i rozrywka dla mieszkańców
›  Gruzja dąży do zwiększenia eksportu na polski rynek
›  W ciągu pięciu lat w Polsce pojawią się superszybkie lewitujące pociągi
›  Hamulec najazdowy AL-KO w nowych przyczepach samochodowych Neptun
›  Przyczepki samochodowe skrzyniowe lekkie Neptun N7-263 rt
›  Pasy transportowe rodzaje, gdzie kupić? Sprawdź teraz ofertę
›  Polski przemysł gier komputerowych rośnie w siłę
›  Utraty danych doświadczyło co piąte małe i średnie przedsiębiorstwo
›  Jaka przyczepa na budowę? Prace budowlane dla początkujących
›  Wypadek Łask policja: wiadomości, które wstrząsnęły całym regionem
›  Konsumenci czekają na uruchomienie dopłat do elektrycznych aut
›  Prezes ULC: Coraz większa liczba dronów i podniebnych taksówek wymaga zapewnienia bezpieczeństwa
›  Przyczepa motocyklowa Neptun Moto2 i Moto3 do transportu motorów
›  E-papierosy pod lupą naukowców
›  Przyczepa platforma niskopodwoziowa pod ule quady mini samochody
›  Sztuczna inteligencja będzie walczyć z atakami socjotechnicznymi i ransomware
›  Inwestowanie społecznościowe zdobywa w Polsce rosnącą popularność
›  Trzeci poniedziałek stycznia jest uważany za najbardziej depresyjny dzień w roku
›  Kampery Adria Sonic, Coral, Matrix, Coral XL i Compact sezon 2020
›  Farmaceuci będą odgrywać ważniejszą rolę w opiece szpitalnej
›  Polacy opracowali rewolucyjne akumulatory
›  Spory między Skarbem Państwa a inwestorami coraz częściej kończą się ugodą
›  W 2050 roku potrzebne będzie o 50% więcej żywności niż obecnie
PRZYCZEPY
Popularne przyczepy samochodowe Neptun 24/Styczeń/2020 (09:56) w serwisie PrzyczepyMarter.pl
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rtr resor PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rtr resor [GN192]

  Cena brutto (z VAT) 3130.00 PLN
  3 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 2 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 2 rt [GN149]

  Cena brutto (z VAT) 3550.00 PLN
  2 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-236 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-236 rt [GN099]

  Cena brutto (z VAT) 2580.00 PLN
  3 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-253 tw PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY TRAILWOOD//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-253 tw [GN115]

  Cena brutto (z VAT) 3200.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-305 multi PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PLATFORMY//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-305 multi [GN152]

  Cena brutto (z VAT) 3300.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N13-263 2 kps PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY NORDICA//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N13-263 2 kps [GN156]

  Cena brutto (z VAT) 6280.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 prr resor PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRO//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 prr resor [GN182]

  Cena brutto (z VAT) 3400.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Motocyklowa N7-221 pm3 PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY MOTOCYKLOWE//SKLEP

Neptun Przyczepa Motocyklowa N7-221 pm3 [GN202]

  Cena brutto (z VAT) 2180.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-236 2 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-236 2 rt [GN100]

  Cena brutto (z VAT) 3450.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rt [GN158]

  Cena brutto (z VAT) 2780.00 PLN
  3 produkty dostępne
Przyczepy Kampery Wydarzenia Prawo jazdy Forum motoryzacyjne Cyberbezpieczeństwo Blog
Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt
YouTube Facebook PrzyczepyMarter
© 2020 PrzyczepyMarter.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sklep PrzyczepyMarter.pl
95-082 Przygoń, Łąkowa 3, gmina Dobroń, Łódzkie
Telefon: +48 696 426 746 • E-mail: blog@przyczepymarter.pl

Sklep motoryzacyjny PrzyczepyMarter jest autoryzowanym dystrybutorem i dealerem przyczep samochodowych marki Neptun, Sorelpol produkowanych przez firmę Sorelpol Sp. z o.o. z głównym biurem w Warszawie. W punkcie handlowym w centralnej części województwa łódzkiego znajduje się cała gama lekkich i ciężkich przyczepek samochodowych jednoosiowych oraz dwuosiowych, o bardzo zróżnicowanej charakterystyce przystosowanej do codziennej pracy z ciężkimi i wielkogabarytowymi towarami. Blog i jednocześnie sklep PrzyczepyMarter.pl został opracowany na potrzeby klientów poszukujących dobrej i taniej przyczepki samochodowej. Serwis internetowy o przyczepkach, samochodach i przyczepach kempingowych zawiera szeroki zakres praktycznych informacji publikowanych w różnych wiadomościach online.
Przyczepy Samochodowe →
PrzyczepyMart
er
Konto @  Forum ⚒ Menu ☈